recreatieve en reguliere werking

Nieuwe kandidaat-spelers melden zich eerst aan door de wachtlijstfiche in te vullen.

>>> klik hier om de wachtlijstfiche in te vullen

Anders dan andere clubs - waar kinderen soms maanden zonder nieuws op de wachtlijst staan - willen we iedereen de kans geven om alvast te voetballen. Daarom is onze werking gesplitst in een recreatieve en een reguliere werking.

 • In de recreative werking is er op vrijdagavond een trainingsmoment van 16u45-18u (geboortejaar 2009, 2010, 2011 en 2012) en 18u-19u15 (geboortejaar 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008).
 • In de reguliere werking zijn er twee trainingsmomenten in de week en een wedstrijd in het weekend.

Vanaf het seizoen 2019-20 is het niet meer mogelijk om tijdens het seizoen onmiddellijk aan te sluiten bij de reguliere werking. Anders dan vroeger vragen we even geduld aan nieuwe spelers. Zij sluiten eerst aan bij de recreatieve werking. We nemen deze keuze omwille van twee redenen:

 • we krijgen heel veel vraag van kinderen overal uit Gent en omstreken die ofwel bij een andere ploeg al op de wachtlijst staan of na een negatieve test werden doorverwezen.
 • er zijn onvoldoende vrijwilligers om aan iedereen een kwaliteitsvolle opleiding te bieden.
  Ouders die kandidaat-trainer zijn, krijgen absolute voorrang voor hun kind.
  1 extra trainer = 12 extra kinderen die kunnen trainen.
  >>> klik hier voor info rond trainer worden.

Na het invullen van de wachtlijstfiche contacteert de club de ouders/speler. Op vrijdag volgt een inschrijvingsmoment voor de recreatieve werking. De recreatieve werking is gratis en voorbehouden voor kinderen met domicilie in Zuid-Gent of met een sterke link met de buurt (bv. school, een van de twee ouders,...).

van recreatief naar regulier

Spelers kunnen op volgende momenten van de recreatieve werking naar de reguliere werking doorstromen (of omgekeerd):

 • op vaste momenten: drie maal per jaar is er een evaluatiemoment van de reguliere werking en wordt het aantal vrije plaatsen bepaald in samenspraak met de trainers. Bijvoorbeeld wanneer spelers stoppen, weinig komen, wangedrag (speler of ouder).
 • wanneer een extra trainer zich meldt: een nieuwe trainer kan ongeveer 12 extra kinderen opvangen. Ouders die trainer worden krijgen uiteraard de garantie dat hun kind kan doorstromen.
  >>> klik hier voor info rond trainer worden.

De vrijgekomen plaatsen worden opgevuld door spelers uit de recreatieve werking op basis van volgende criteria

 • kinderen van jeugdtrainers/vrijwilligers;
 • kinderen uit de buurt;
 • kinderen die tijdens de recreatieve werking engagement nakomen (vaak aanwezig, op tijd, goed gedrag);
 • er wordt GEEN rekening gehouden met het sportieve niveau.

De ouders worden op de hoogte gebracht en er volgt een intakegesprek. Na overleg en engagementsverklaring wordt de speler doorgeschoven naar de reguliere werking.

Om de aansluiting definitief te maken komt één van de ouders of voogd van de speler naar de club en brengt mee:

 • identiteitskaart ouder + PIN-CODE om elektronisch te tekenen;
 • identiteitskaart (ouder dan 12 jaar) of KIDS-ID van de speler;
 • 20% van het lidgeld.

Aangezien het tekenen elektronisch gebeurt, duurt dit ganse proces slechts een paar minuten. Aansluiten betekent:

 • een engagement om bij zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn;
 • onderschrijven van de waarden en missie/visie van de club;

lidgeld

In het lidgeld is inbegrepen:

 • de deelname aan trainingen en wedstrijden;
 • vereiste lidmaatschap bij de Voetbalfederatie Vlaanderen;
 • een extra sportverzekering;
 • het gebruik en onderhoud van de infrastuctuur (kleedkamers, verlichting, terrein, ...);
 • het gebruik en aankoop van het materiaal (tenues, ballen, goaltjes...);
 • consumptie na de wedstrijden;
 • een trainingspak van de club

Zoals bepaald in de missie/visie doen we een inspanning om het lidgeld zo laag mogelijk te houden. Vanaf het seizoen is HT Zwijnaarde ook een UiTPASpartner. UiTPAS Gent is een spaar- en voordeelkaart voor allerlei vrijetijdsactiviteiten in Gent. Schrijf je je in voor de voetbalclub? Dan spaar je automatisch 25 punten op je UiTPAS. Ben je inwoner van Gent en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je met je UiTPAS 80% korting op de inschrijvingsprijs. Geef gewoon je UiTPAS nummer door aan de club. OPGELET: de UiTPAS is een persoonlijke kaart en de kaart van de speler, niet de ouder, telt dus!

Heb je nog geen UiTPAS? De UiTPAS kost maximaal 5 euro en kan door zowel Gentenaars als niet-Gentenaars aangekocht worden (vanaf 3 jaar). Inwoners van Gent die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling zijn, hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Zij krijgen dankzij hun UiTPAS automatisch korting bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. De UiTPAS is te koop in de Stadswinkel, bij de Jeugddienst, in bibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, in het Infopunt Campus Prins Filip, het Infopunt De Knoop, het Infopunt Sint-Martensstraat en het Infopunt Sint-Amandsberg. Basisprijs: 5 euro; Kinderen en jongeren 3 tot 18 jaar: 2 euro; UiTPAS met kansentarief: 1 euro. Alle informatie over UiTPAS Gent vind je op http://uitin.gent.be/uitpas/wat en de communicatie van de Stad vind je hier.

Voor het seizoen 2018-2019 is het standaard lidgeld 210 euro voor nieuw aangesloten spelers en spelers die in april geen voorschot betalen.

Aan reeds aangesloten spelers die een nieuw seizoen ingaan bij de club, vragen we om een voorschot van 20% te betalen in april voorafgaand aan het seizoen. Daartegenover staat een mindering op het lidgeld van 30 euro. Zij betalen dus in totaal 180 euro, waarvan 20% (36 euro) in april.

hulp bij betalingen

Het is niet voor iedereen evident om het lidgeld betaald te krijgen en het is uiteraard niet de bedoeling om mensen en specifiek kinderen hierdoor uit te sluiten. Omdat we het lidgeld al bijzonder laag houden, staan we als club echter geen enkele verdere vermindering toe (op familiekorting na). Iedereen moet dus het lidgeld betalen. Wel helpen we de weg te vinden naar organisaties die kunnen helpen bij de betaling. Het is daarbij belangrijk dat de ouders initiatief nemen om dit zo vlug mogelijk te melden. Hieronder een overzicht van de verschillende opties. U kan met vragen hierover ALTIJD terecht bij de jeugdcoördinator.

De volgende familiekorting geldt: de twee oudste kinderen betalen het volledige lidgeld, de anderen spelen gratis.

Vanaf het seizoen 2017-18 is HT een UiTPAS partner. Spelers met een UiTpas met kansentarief 80% korting op het lidgeld. Dit houdt in dat de ouders voor 20 percent van het lidgeld betalen en de overige 80 percent gedekt wordt door een de club en de Stad Gent.

De meeste ziekenfondsen betalen een bedrag tussen de 15 en 30 euro terug voor lidgeld bij een sportclub. U kan zich hiervoor informeren bij uw ziekenfonds. U vindt hier een link naar de meest voorkomende ziekenfondsen en de nodige formulieren.

Voor wie in één keer betalen een uitdaging is, kan er een betaling in schijven geregeld worden. Indien u denkt hier nood aan te hebben, contacteert u hierover zo vlug mogelijk de jeugdcoördinator.

Gezinnen waarvan één of meerdere personen een actief dossier bij het OCMW hebben, kunnen 100 euro per persoon en 400 euro maximaal per gezin aan tegemoetkoming voor socio-culturele uitgaven, waaronder lidgeld of aankoop voetbalschoenen, bekomen. Kijk hier voor meer info.

missie

Het hoofddoel van onze vereniging is aan alle kinderen en jongeren de kans te geven om in een veilige en kansrijke omgeving een degelijke voetbalopleiding te genieten. We bouwen in een stimulerende en open sfeer samen met en voor alle betrokkenen en andere sympathisanten aan een breed gedragen toegankelijke club. Onze jonge leden laten we voetballen naar hun eigen sporttechnische mogelijkheden met nadruk op Fair Play en positieve coaching. Op clubniveau engageren we ons sterk in de samenwerking Elk Talent Telt tussen 13 Gentse clubs om mee te bouwen aan een sterke Gentse jeugdopleiding.

Waarden zoals orde, integriteit, luisterbereidheid, gelijkwaardigheid, respect voor mekaar als speler van de groep, doorzettingsvermogen, Fair Play betonen en ontwikkelen van een eigenwaarde zijn evenveel facetten die naast de sportuitrusting aan de kapstok van de vorming mogen hangen.

visie

sociaal-maatschappelijke rol // open club

Als club in het centrum van Gent, nemen we naast een sportieve ook een sociaal-maatschappelijke rol op. We zijn een open club, d.w.z. op ieder moment kan een kandidaat-speler zich aanmelden, ongeacht sporttechnische mogelijkheden. We trachten het lidgeld zo laag mogelijk te houden en wanneer zich bepaalde drempels (zie hier) opwerpen die de aanwezigheid of het spelplezier van een speler in het gedrang brengen, engageert de club zich om samen met de ouders of andere betrokken partijen naar een oplossing te zoeken.

We vragen aan buurtbewoners, buurtorganisaties en de ruime buurt in het algemeen om actief deel uit te maken van onze club en/of samen te werken om de leefbaarheid, betrokkenheid en sociale cohesie in de wijk te versterken.

betrokkenheid

We staan open voor initiatief en innovatie: wie zich wil engageren voor de club, krijgt de mogelijkheid om een rol op te nemen naar eigen vermogen en verwachtingen. De oprichting van een ouderteam en een vrijwilligerswerking met inspraak en concrete acties is noodzakelijk voor het voortbestaan van onze vereniging. We leggen ook de verbinding met de volwassenenwerking, en roepen de senioren op een rol in de jeugdwerking op te nemen.

Fair Play

Fair Play betekent vertaald zowel “eerlijk spel” als “mooi spel” en staat enerzijds voor een eerlijk spelverloop (op basis van de clubwaarden) en aangename spelbeleving (speel- en kijkplezier). Het doel van het Fair Play beleid is de interactie tussen deze onlosmakelijk verbonden doelen te stimuleren. Van groot belang daarin is dat de volwassenen op en rond het plein het goede voorbeeld geven. Trainers dienen zich te onthouden van al te wilde coachingsstijlen en focussen zich op positieve coaching. Rond deze thema’s durven we pilootprojecten te lanceren en zeer concrete actie te ondernemen (klik hier voor een overzicht).

Ook promoten we voor, tijdens en na de wedstrijd gezonde voeding en levensstijl op de club.

Elk Talent Telt

We werken actief mee aan het project Elk Talent Telt (ETT) dat de Gentse voetbalclubs verbindt onder leiding van Voetbal in de stad, de communitywerking van KAA Gent. Zowel sportief (via eerlijke doorstroming, extra trainingen voor spelers, opleidingen/stages trainers, evaluatie sportief beleid door KAA Gent, ...) als extrasportief (opleidingen, dialoog, delen ervaringen, ... ) halen we voordeel uit deze samenwerking, waarin we een loyale partner zijn.

Spelers die het sportieve niveau van onze club ontstijgen, of waarvan we vermoeden dat zij een sportieve stap kunnen zetten, worden begeleid bij een eventuele overgang naar partnerclubs KRC Gent en KAA Gent.

sportief beleid

We streven op termijn naar een stabiele vereniging, waarbij we minstens twee teams per leeftijdscategorie op de been brengen. Op die manier trachten we iedereen naar de eigen mogelijkheden te laten voetballen en het volledige spectrum tussen het allerlaagste niveau en het interprovinciaal niveau te dekken. Voor iedere speler zoeken we een evenwicht tussen sportieve uitdaging, succesbeleving en de eigen verwachtingen.

We geven kansen aan jonge/beginnende trainers. Zij krijgen begeleiding van de meer ervaren trainers en kunnen (o.a. via ETT) opleidingen volgen of seminaries bijwonen.

Jongeren die de jeugdopleiding doorlopen hebben, krijgen de kans om door te stromen naar de seniorenwerking en mogen daarbij rekenen op blijvende begeleiding.

communicatie

We streven naar een transparante communicatie en serene dialoog tussen alle personen die deel uitmaken van de club. Daarbij is het gedeelde respect voor de vereniging de basis om naar mekaar te luisteren, begrip te tonen en een constructieve dialoog aan te gaan.

We maken gebruik van laagdrempelige, gemakkelijk te gebruiken en aangepaste communicatiemiddelen. Hier kan het ouderteam zich profileren als schakel tussen de club en alle andere ouders.

identiteit

De indentiteit van onze vereniging vertaalt de missie, visie, cultuur en werking in een beleid met concrete afspraken, doelen en richtlijnen Deze wordt uitgewerkt gedurende het seizoen 2016-17.

Scroll naar beneden voor het overzicht van vrijwilligerstaken of klik hier.

Scroll naar beneden voor het overzicht van vrijwilligerstaken of klik hier.

Scroll naar beneden voor het overzicht van vrijwilligerstaken of klik hier.

trainer worden

Wil je je graag engageren om trainer te worden? Dat kan! Maar hoe werkt dat juist in de praktijk, wat wordt er verwacht, wat moet je kunnen, doen en niet doen? Als je aan spelers en ouders de vraag stelt wat zij verwachten van een trainer, dan komt er bijna altijd een antwoord in de aard van "ik heb graag dat 1/ een trainer correct omgaat met de kinderen, 2/ goed communiceert en 3/ zorgt dat het leuk en uitdagend is". Neem daar nog enkele praktische zaken vanuit de club bij en je komt tot dit:

profiel
 • je bent geëngageerd en altijd aanwezig (twee trainingen op dagen naar keuze en een wedstrijd in het weekend) of je zegt het duidelijk vooraf wanneer je er niet kan zijn;
 • je gaat op een correcte manier om met jonge kinderen: positieve coaching, geduld, oog voor wat jij de kinderen kan leren, niet wat ze al wel of niet kunnen; een trainersdiploma is een plus, maar hoeft zeker niet;
 • je kan tijdig, duidelijk en open communiceren met ouders, spelers en de club;
 • je denkt graag na over het jeugdvoetbal, uitwisselen van ideeën, je hebt een mening waarvoor je durft uitkomen, maar je kan je ook neerleggen bij afspraken die onderling gemaakt zijn;
 • je ziet een meerwaarde in diversiteit in al zijn vormen, je wil als trainer een maatschappelijk verschil maken;
 • je komt je praktische en administratieve taken na.

Praktische afspraken zoals het uur en de dagen van de trainingen en wedstrijden en de keuze van een bepaalde leeftijd bepalen we samen na overleg. Heb je interesse, neem dan contact op met htjeugd@gmail.com // je kan daar ook terecht met al je andere vragen als er iets niet duidelijk is.

wij bieden
 • kunstgras;
 • samenwerking en begeleiding tussen verschillende trainers en door de coördinator
  Bij onze club werken we steeds met trainerteams: per leeftijdscategorie hebben we een groep kinderen die begeleid worden door meerdere trainers. Je werkt dus samen met anderen en kan dus zelf ook veel leren van de meer ervaren trainers en gelijdelijk groeien in je rol. Je wordt dus zeker niet aan je lot overgelaten.
 • dicht bij het centrum van Gent en gemakkelijk bereikbaar;
 • een toffe en open sfeer op de club waar initiatief en inspraak mogelijk zijn;
 • opleidingen en vormingen (zowel intern als in samenwerking met KAA Gent);
 • een vrijwilligersvergoeding.

vrijwilliger worden

Een club goed laten werken kan alleen door de inspanningen van vele vrijwilligers. Door het werk op te splitsen, is het haalbaar voor iedereen. Op dit moment zijn we op zoek naar volgende profielen. Heb je interesse, mail dan naar htjeugd@gmail.com. Je kan gerust verschillende zaken combineren, of omgekeerd, kunnen we opsplitsen indien nodig.


voorbereiding zaterdagwedstrijden // 1 uur per week

taken

 • verdeling kleedkamers en terreinen - schema opmaken;

verwacht engagement

 • van thuis uit tijdsschema maken op basis van aangekondigde wedstrijden

Terreinverantwoordelijke zaterdag // zaterdagochtend op de club

taken

 • water voor teams voorzien;
 • ploegen ontvangen / kleedkamersverdeling ophangen;
 • kleedkamers uitkuisen

verwacht engagement

 • op zaterdag aanwezig zijn;
 • inspringen waar nodig;

Tornooiverantwoordelijke // 2 uur per week in december, april en mei van thuis uit

taken

 • ploegen inschrijven voor tornooien
 • opvolgen nakomen van tornooien

verwacht engagement

 • november/december -> inkomende uitnodigignen voor tornooien verwerken
 • december/januari -> teams inschrijven na overleg met trainers
 • april/mei -> ontvangen speelschema’s, doorsturen en overzicht maken

gerechtigd correspondent // bijna dagelijks

taken

 • spelers aansluiten;
 • wedstrijden verzetten/aanvragen
 • info vanuit de KBVB opvolgen

verwacht engagement

 • één avond per week aanwezig zijn op de club, bv woensdag van 17u tot 20u
 • mail bijna dagelijks zeer goed thuis opvolgen en beantwoorden of actie ondernemen

Evenemententeam // variabel; op de club en thuis

taken

 • evenement(en) organiseren

verwacht engagement

 • engageren met een groep mensen om iets ineen te steken (bv. (jeugd)tornooi, eetfestijn, koekenverkoop, één-euro-BBQ, quiz, nieuwjaarsreceptie, FIFA-tornooi, ...)

ETT contactpersoon met KAA Gent // 2 uur per week, van thuis uit

taken

 • spelers voor ETT trainingen doorgeven en opvolgen
 • trainers in het ETT trainerstraject op de hoogte houden en opvolgen
 • naar ETT vergaderingen gaan of iemand zoeken om te gaan
 • ETT fonds subidiedossier opstellen

verwacht engagement

 • heel goed mail vanuit ETT opvolgen, doorsturen, reminders sturen
 • zorgen dat we onze verplichtingen naar KAA Gent toe nakomen

administratie // 2 uur per week van thuis uit

taken

 • betaling lidgelden opvolgen
 • aanwezigheden door de trainers opvolgen
 • herinschrijvingen regelen
 • (brieven en communicatie opstellen)
 • (kledij bestellen)

verwacht engagement

 • regelmatig tijd vrij maken voor updates naar de club toe van de status van de lidgelden, aanwezigheden, ...

We kunnen ALTIJD trainers en vrijwilligers gebruiken in een rol naar keuze! Iedereen is steeds zeer welkom. Kandidaten kunnen zich melden via htjeugd@gmail.com

Vanaf het seizoen 2016-17 willen we de ouderbetrokkenheid bij de club vergroten. Daarvoor richten we een ouderteam op, waarin ouders naar eigen mogelijkheden en op eigen initiatief kunnen meedenken over de clubwerking.

De samenkomst staat gepland voor iedere eerste maandag en dinsdag van de maand om 18u.

De verslagen van de samenkomsten hieronder gepubliceerd.


verslag ouderteam 20180206

aanwezig

papa Hasan + Emircan - Hayati        papa Drin - Dritan

papa Kemal - Aydin                        mama Khalil - Souad

mama Mahmoud - Zora                mama Idris en Firas - Veerle

papa Nano - Jago                        papa David VH - Didier

papa Maxim - Steven                        papa Achille - Sammy

evaluatie werking ouderteam

vaststellingen rond werking ouderteam

 • enkele ouders zijn enthousiast en hebben zich al erg geëngageerd om het ouderteam op te starten, met dank van de club voor het pionierswerk.
 • eerste samenkomst was in juni 2016
 • ouderteam kwam twee vorige keren (december en januari) niet samen, indien geen initiatief van Olivier, was het deze keer ook niet gebeurd.
 • ouderteam is “niet bekend” onder ouders, blijkt uit rondvraag aan de tafel.
 • slagkracht ouderteam blijft beperkt, het “komt niet echt van de grond” en kan niet op zelfstandige basis bestaan in huidig format.

conclusie: nieuwe doorstart nodig.

Ideeën uit de groep:

 • nood aan meer structuur en specifieke mensen die een duidelijke rol opnemen om alles voor te bereiden, te ondersteunen en op te volgen.
 • eerste dinsdag is een goed en duidelijk format, maar de U7, U8 en U9 trainen op ma en woe en daardoor is er niemand aanwezig van deze ploegen.
 • ouders worden overbevraagd: schoolraad, (eigen) hobby’s, opvolgen schoolwerk, ... → allemaal (begrijpelijk) prioritair op een ouderteam van de voetbalploeg die goed draait.

duiding/vraag/zorg vanuit de club:

 • ouderteam is zéér belangrijk;
 • stabiliteit: de club draait nu te veel op persoonlijk engagement van weinig mensen. Indien dit engagement stopt, dreigt een serieuze terugval.
 • eigenaarschap van de club komt deels bij de vertegenwoordigers van de belangrijkste leden van de club: de jeugdspelers.
 • financieel: een groep ouders kan zaken ineen steken om tegemoet te komen aan de kosten van de club.
 • communicatie: ouders kunnen boodschappen doorgeven in alle richtingen, drempel wordt kleiner om zaken aan te kaarten
 • kan ouderteam op zichzelf werken (geen aanwezigheid bestuursleden nodig)?
 • kan ouderteam op termijn uitmonden in een bestuursvorm voor de club?
 • Hoe kaderen we het grote belang van een ouderteam aan de ouders? Alles loopt nu relatief goed (iedereen kan voetballen en we zijn financieel gezond), maar dat is geen verzekering voor de toekomst.
 • voorbeeld van JAGO Sint-Amandsberg → ontstaan uit diepe crisis in Azalea. Kunnen we bij HT pro-actiever zijn en een veilige, gezonde club creëren?

ACTIES:

 • Het ouderteam wordt opgesplitst om meer mensen te bereiken
 • eerste maandag en eerste dinsdag vd maand van 18u-19u15
 • Olivier zoekt voor maandag en dinsdag telkens een duo/trio
 • voorzitters → stellen agenda op / zit vergadering voor
 • secretarissen → maakt verslag vergadering / verzamelt contactgegevens en communiceert / vervangt voorzitter indien nodig
 • reserve → is standby om over te nemen op dag zelf
 • We gaan dus op zoek naar 2 voorzitters (één ma en één di) en 2 secretarissen (één ma en één di). Samen met deze vier mensen werken we een structuur uit om de vergadering voor te bereiden, door te laten gaan en verslag uit te brengen, bv.
 • 2 weken voor vergadering informeren voorzitters bij alle actoren (bestuur, spelers, ouders, ...) naar agendapunten
 • voorzitter stellen agenda op (thema + tijdsindeling)
 • ma en di wordt vergadering uitgevoerd met zelfde agenda
 • verslagen worden samengevoegd en gedeeld
 • voorz./secr. overleggen onderling indien nodig
 • inzetten op duidelijke structuur → hoe pakken we dat zeer concreet aan? → mondt uit in een korte tekst waarin doel en prakitsche werking ouderteam wordt beschreven, te bespreken op volgend ouderteam
 • communicatie agenda naar andere ouders toe
 • aankondiging maken en aanwezigheid bevorderen
 • ledenwerving voor het ouderteam

budget KAA Gent

HT kreeg van KAA Gent 7000 euro. We vroegen aan iedereen om ideeën in te dienen wat daar mee te doen. Er kwamen voorstellen binnen die gedeeld werden onder de aanwezige ouders. Daarbij kwamen volgende voorstellen uit de bus als te realiseren:

 • pannakooi (ism CAMPUS atelier)
 • teambuilding trainers
 • GOPRO (wervende beelden maken en op TV tonen op zaterdag)
 • druk zetten voor een brug naar Coca Cola en de parking daar op zaterdag
 • materiaal voor het zomerkamp (V-formation opblaasbare)
 • teambuilding voor kinderen of ouders
  → voor iedere speler is 20 euro budget beschikbaar om een team building te organiseren door de ouders van het team.
  → bv. de U10 organiseren met 12 spelers een team building → budget = 240 euro

volgende vergadering: maandag 5 en dinsdag 6 maart 18u-19u15


Ouderavond 03/10/2017

Aanwezig: Koen, Ellen, Veerle, Tinne, Dries, Sabrina, Souad, Sammy, Hayati, Zuhra en KlaartjeEr is slechts 1 topic besproken: hoe gaan we om met de mogelijkheid om 5.000 EUR van KAA Gent te verdelen onder leden, familie, vrienden, buurtbewoners, … van HT Zwijnaarde die een goed idee/engagement formuleren en organiseren.

We bespraken dit aan de hand van 4 vragen:

 1. Hoe maken we dit bekend?

 • We maken een flyer op (Koen en Klaartje doen een aanzet, de anderen vullen aan, Veerle lay-out)

 • De flyer bevat tevens een inschrijvingsformulier (Koen en Klaartje doen een aanzet, de anderen vullen aan, Veerle lay-out)

 • Beide zaken zijn klaar tegen volgende ouderteamvergadering (7/11)

 • Kunnen we de flyer laten drukken op kosten van dit project, om het er mooi te laten uitzien? Olivier?

 • Flyer kan meegegeven worden aan de leden, samen met de briefjes van de wedstrijden

 • Flyer wordt ook verspreid via Facebookpagina van HT, website, reminder via Whatsapp, bussen bij de buren. 1. Hoe kunnen de ideeën ingediend worden?

 • We plaatsen een ideeënbusje in de kantine van HT.

 • Belangrijk is dat de ideeën niet te vrijblijvend mogen zijn. Het formulier moet hierbij helpen.

 • Ideeën kunnen ingediend worden voor 1 januari 2018. 1. Jury (wie, wat, waar?)

 • We willen graag 3 groepen vertegenwoordigd zien in de jury:

  • De jeugd: voorstel dat alle kapiteins van de jeugdploegen begin januari 2018 samen beslissen wat zij de 3 of 5 beste ideeën vinden. 1 kapitein wordt afgevaardigd om in de finale jury te zitten.

  • De ouders: voorstel dat het ouderteam van januari 2018 beslist wat volgens hen de 3 of 5 beste ideeën zijn. 1 ouder wordt afgevaardigd om in de finale jury te zitten.

  • Het bestuur: graag ook zelfde werkwijze van preselectie en vertegenwoordiging in de finale jury. Olivier, is dat haalbaar?

  • De jury van de 3 vertegenwoordigers kiest uiteindelijk een top X van ideeën die voor max. 5.000 EUR kunnen uitgevoerd worden.

 • Criteria worden vooraf ook best meegegeven en moeten af te leiden zijn uit het inschrijvingsformulier:

  • Enkel DOE-ideeën komen in aanmerking, niet louter AANKOOP-ideeën.

  • Hoe meer mensen jouw idee bereikt, hoe beter.

  • Hoe groter de meerwaarde voor de club, hoe beter.

  • Hoe vollediger het idee uitgewerkt, hoe beter.

  • Hoe duurzamer het effect van het idee, hoe beter. 1. Hoe gebeurt de opvolging van de uitvoering?

 • Hier zijn we niet meer aan afspraken toe gekomen, maar het leek ons belangrijk dat de indiener van het idee, ook de trekker van de uitvoering moet zijn.

 • De indiener dient om die reden ook zijn/haar gegevens in bij het idee.

 • De indiener stelt zelf een ploeg van uitvoerders samen en staat in voor de organisatie/coördinatie van de uitvoering.

 • Een timing zal voor elk idee moeten worden opgemaakt.

 • Dit kan in het ouderteam een punt van bespreking zijn op elke vergadering. Het ouderteam kan eventueel contact opnemen met de indiener als de timing in het gedrang komt/niet gehaald lijkt te worden.

bijlage

Aanzet van tekst voor de flyer:

Logo HT Zwijnaarde

Heb jij een idee dat de club vooruit kan helpen?

Maar heb je er de centen niet voor?

Dan is dit je kans!

HT Zwijnaarde kiest begin 2018 enkele ideeën uit waarvan de uitvoering volledig wordt vergoed, als het beantwoordt aan volgende vragen:

 • Is het een DOE-idee, geen louter AANKOOP-idee?

 • Bereik je met de uitvoering van je idee veel mensen? Leden, familie, vrienden, buurt,…

 • Helpt het HT vooruit als club?

 • Kan je een volledig uitgewerkt plan voorleggen?

Spreek er dan es over met enkele makkers, verenig jullie en vul onderstaand formulier volledig in en bus het in de kantine van HT Zwijnaarde voor 1 januari 2018!

Een jury van jeugdspelers, ouders en bestuur kiezen er enkele uit die volledig worden vergoed!Formulier: een idee kan maar gekozen worden als alle vakjes zijn ingevuld!

Wie is de indiener? Jij bent degene die de contactpersoon is voor het idee en ook de uitvoering zal organiseren/coördineren:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Wat is je link met de club?

Wat is je idee? Uit welke stapjes bestaat de uitvoering van je idee?

Wie bereik je er allemaal mee?Hoe helpt het HT Zwijnaarde als club vooruit?Wat kost de volledige uitvoering van het idee? Opgelet: dit moet kunnen aangetoond worden door facturen in te dienen achteraf.Wie zal het idee uitvoeren, samen met jou?


Ouderavond 05/09/2017

Aanwezig : An, Klaartje, Koen , Dries,

agendapunten :

 1. trainerskwestie : is er nog vraag ?

hoe loopt het met de T1, T2 en T3 ‘s? Is dat al gestart ?

U 12-U13 loopt goed

U11 : met 3 trainers lijkt wel goed te komen

 1. Kick off / trainers in de bloemetjes zetten met matchke + spaghetti ?

OT ziet het zitten om dit te organiseren maar hebben een datum nodig 1. Vertakken van ouderteam

Uit vorig verslag:

Olivier heeft een onthaalbrochure gemaakt. Wordt gedeeld via mail door Olivier. Structurele inbedding van het oudercomité in het bestuur is een aandachtpunt in de doorlichting.> moet organisch groeien

Meer promo maken , bv via whats app groepen : aan Olivier vragen om de OTHT vergadering aan te kondigen via de whats app groepen

Ander U’s moeten nog aansluiting vinden • Info avond organiseren met ouders en trainers : per leeftijdsgroep

wat zijn de trainers van plan ? is er nog nood aan een delegé?

U12 geen ouders bij de matchen => geen wagens => mobiliteitsprobleem

 • Afspraken van vorig jaar die niet gelopen zijn zoals gepland : drinkenbus, nieuwe truitjes , eigen sokken en short

 • Fruitsnijteam : team vraagt versterking

 • Krijtbord ! verder zetten : tijdig klaar zetten

 • Kraantjes buitenMet aandrang : training tijdig stoppen 1. Verdere evaluatie van de 1 euro BBQ : ( Dries )Uit vorig verslag :

Groot succes, heel veel opkomst

1 stuk vlees per keer en dit ook afficheren, extra BBQ nodig voorstel Freddy van de wandelvoetbal alsook Tom, langs twee kanten de saladbar bedienen, de afwas kon nog beter volgende jaar een schema opmaken (30 minuten) en dit uithangen, buffet vlotter laten verlopen. Volgende jaar misschien een podium zetten, volgende keer de media vragen

Volgende keer alles maal 2 doen qua aankopen;

Er waren net geen 400 mensen, we hebben 500 euro winst gemaakt. Rekening houden met de ramadan.Een speciale verlengkabel voor friteuse aankopen zodat deze op een veiligere plaats kan staan

Sam heeft alleen gebakken : volgend jaar iemand naast hem

Kip duurt mss te lang om te bakken

1 euro per stukje vlees of 3 bonnekes per euro 1. Infrastructuur :Uit vorig verslag :

Voorstel: rek buiten, bezwaar diefstal; kinders kleden zich thuis aan (praktische bezwaren: team op voorhand maken…), we kunnen nog eens spreken met stad om capaciteit uit te breiden. Mail naar schepen om dit punt te maken. TO DO Olivier • rek ev voor venster zodat er wat sociale controle is ?

Zinvolheid ? spelers moeten in de rust binnen kunnen • rek boven de kapstokken in de kleedkamers ( treincoupé) waar ze hun tassen opleggen. Alles in de sporttassen . Kleintjes leggen hun tassen onder de bank, de groten bovenop

 • Dit voorstel lijkt ons zinvoller 1. Budget

Uit vorig verslag :

7000 euro: voorstel om door te storten om aan persoon binnen de club, die een project wil uitwerken. Beknopt beoordelingsmoment (TO Do Tine) waar ook de ouders en de trainers aanwezig zijn. Idee wordt voorgelegd aan de trainer. Na het verlof maken we dit concreet.leden van de club zelf doen voorstellen

Jury beoordeelt

Sociaal engagement staat voorop

Bv huiswerkbegeleiding

Spelers komen zelf met initiatief > engagement komt van hun

 • Optreden met groep uit de buurt op de 1 euro BBQ

 • Olivier nog eens bevragen wat zijn verwachtingen zijn

 • Micro aankopen + geluidsinstallatie om sfeerbeheer te doen 1. Als er eten wordt geserveerd op wekelijkse basis dan moet er een vergunning aangevraagd worden bij het voedselagentschap.

OT adviseert om dit in orde te brengen ( meer info bij mama van Milo U11)

 • op te volgen door het bestuur 1. sponsering van truitjes: hoge nood :

bv : u11 witjes spelen in een lelijk samenraapsel (600,-/850-,))

nood aan centraal aanspreekpunt , zodat sponsors geen 2 x benaderd worden

Wie heeft er nu zicht op welke mogelijke sponsors al zijn aangesproken ??

sponsorboekjes afdrukken en in de kantine leggen zodat we kort op de bal kunnen spelen.Volgende vergadering is op dinsdag 3 oktober , 18u


Ouderavond 13/06/2017

Aanwezig :

An

Tine

Milan

Didier

Koen

Inge

Arne

Olivier

Veerle

Klaartje

MaximInschrijvingen feedback

 • Positief dat we een goedkope club blijven. Vlotter contacten sinds twee jaar.

 • Kosten zijn verhoogd.

Trainers

 • Kijken aantal trainers er nodig zijn.

 • TO DO Club voor midden mei.

 • De gesprekken met de trainers zijn bezig; andere organisatie cf Drongen. Traject U17/U21 enthousiasme 30 enkel euro betalen en trainer worden bij de club. Ze komen helpen op de training 1 maal per week. Concreet op zoek naar 4 trainers ( U17 en U9 urgent)! De vroeger 9, zal bij de jongerenwerking worden betrokken. Systeem T1 algemene organisatie T2 focus training en T3 focus specifiek (vb keepertraining) U17 trainer gevonden, we hebben nu 5 uefa trainers, spits van de eerste ploeg komt er bij. Timo komt er bij.We zoeken nog iemand bij de U9. 5 plateaus U11 tot en U13.

 • Profiel (TO DO Club timing midden mei); ook inzetten op vrouwelijke trainers Blijvend aandachtspunt.

 • Verspreiding begin juni Via facebook.

 • Folder (digitaal-print): eenvoudig van taal zijn, voordeel voor de starter (support elk talent telt), te veel info op de huidige folder.
  Digitaal versturen.

 • Marketing:

  • Affiche (afscheur, doorverwijzing Jean-Pierre), inzetten op mond op mond

  • Marketing : 1 infosessie voorzien op de club/oudercomité. Teambuildingmoment voor trainers aan koppelen. Kick-off moment 28 juni trainersvergadering, de trainers zullen de teambuilding op zich nemen, een datum wordt nog vastgelegd. Studenten van eventmanagement kunnen dit ondersteunen. Maart/mei zouden ze zeker kunnen. Twee momenten organiseren, een eerste begin september (matchke met de trainers en daarna een spaghetti eten).

  • Doelgroep: jongeren, ouderen….

 • Ouderraad wil ondersteunend werken naar de infosessie toe.

 • Pijnpunt :

  • nu teveel kinderen per trainer,

  • nadenken over gezond evenwicht: aantal kinderen per trainer

 • Profiel nodig om onze marketing te kunnen starten. TO DO Olivier competentieprofiel opmaken. 3 trainer kunnen opgeleid worden via Gent Talent.

Voetbalkamp

 • Sneller communiceren

 • Eerste week juli, 50 euro inschrijvingsgeld Jean Pierre organiseert dit.

Slotevent

 • Groot succes, heel veel opkomst

 • 1 stuk vlees per keer en dit ook afficheren, extra BBQ nodig voorstel Freddy van de wandelvoetbal alsook Tom, langs twee kanten de saladbar bedienen, de afwas kon nog beter volgende jaar een schema opmaken (30 minuten) en dit uithangen, buffet vlotter laten verlopen. Volgende jaar misschien een podium zetten, volgende keer de media vragen

 • Volgende keer alles maal 2 doen qua aankopen;

 • Er waren net geen 400 mensen, we hebben 500 euro winst gemaakt. Rekening houden met de ramadan.Infrastructuur

 • Voorstel: rek buiten, bezwaar diefstal; kinders kleden zich thuis aan (praktische bezwaren: team op voorhand maken…), we kunnen nog eens spreken met stad om capaciteit uit te breiden. Mail naar schepen om dit punt te maken. TO DO OlivierBudget

7000 euro: voorstel om door te storten om aan persoon binnen de club, die een project wil uitwerken. Beknopt beoordelingsmoment (TO DoTine) waar ook de ouders en de trainers aanwezig zijn. Idee wordt voorgelegd aan de trainer. Na het verlof maken we dit concreet.

Olivier heeft een onthaalbrochure gemaakt. Wordt gedeeld via mail door Olivier. Structurele inbedding van het oudercomité in het bestuur is een aandachtpunt in de doorlichting.Werkpunten volgend jaar

 • nog extra trainers zoek

 • BBQ terug op de agenda en het ouderteam verder vertakken.

Volgende vergadering

5 september van 2017 start van het nieuwe jaar.


Ouderavond 02/05/2017

Aanwezig :

An

Veerle

Didier

Wendy

Steven

Dries

Verontschuldig:

Koen, KlaartjeInschrijvingen feedback :

 • Duidelijkheid omtrent de regels; eerlijk naar de kinderen die tijdig ingeschreven zijn

 • Open communicatie = positief

 • Jean Pierre blijft de ideale persoon om de ouders te gidsen, die beroep willen doen op externe organisaties om het lidgeld te betalen.

 • Positief dat we een goedkope club blijven. Vlotter contacten sinds twee jaar. Kosten zijn verhoogd,

Trainers :

 • Kijken aantal trainers er nodig zijn. TO DO Club voor midden mei De gesprekken met de trainers zijn bezig; andere organisatie cf Drongen. Traject U17/U21 enthousiasme 30 enkel euro betalen en trainer worden bij de club. Ze komen helpen op de training 1 maal per week. Concreet op zoek naar 4 trainers ( U17 en U9 urgent)! De vroeger 9, zal bij de jongerenwerking worden betrokken. Systeem T1 algemene organisatie T2 focus training en T3 focus specifiek (vb keepertraining)

 • Profiel (TO DO Club timing midden mei); ook inzetten op vrouwelijke trainers

 • Verspreiding begin juni

 • Folder (digitaal-print): eenvoudig van taal zijn, voordeel voor de starter (support elk talent telt), te veel info op de huidige folder

 • Marketing:

  • Affiche (afscheur, doorverwijzing Jean-Pierre), inzetten op mond op mond

  • Marketing : 1 infosessie voorzien op de club/oudercomité. Teambuildingmoment voor trainers aan koppelen. Kick-off moment

  • Doelgroep: jongeren, ouderen….

 • Ouderraad wil ondersteunend werken naar de infosessie toe.

 • Pijnpunt :

  • nu teveel kinderen per trainer,

  • nadenken over gezond evenwicht: aantal kinderen per trainder

 • Profiel nodig om onze marketing te kunnen starten. TO DO Olivier competentieprofiel opmaken. 3 trainer kunnen opgeleid worden via Gent Talent.

Voetbalkamp:

 • Sneller communiceren

 • Eerste week juli, 50 euro inschrijvingsgeld

Slotevent:

 • 17 mei, gratis BBQ ( voor iedereen ondersteund met U17 en U21) en toffe evenementen

 • Vermelden op de briefjes

 • Voorstel laten komen uit de groepen,

 • MAMA’s-Cup : 8 tegen 8, mama’s tegen de kinderen van 18u tot 19u

 • Onderbouw : U6 tot U8 accidentenparcours samen met de ouders, eten tussen 18 en 19u

 • Middenbouw: U10 tot U13 spelen effectief van 18u tot 19 u 15 spelen

 • Bovenbouw U15-U17 : eten wat er over is.

 • 26 mei start Ramadan

 • Slotevent : doelgroep ouders+kinderen

 • Eten maken ouders bij betrekken: buffetvorm? Salades ? Borden voorzien

 • Drank:

 • Team “ menu “ :

  • Groenten : Klaartje+Ann+ aankoop

  • Couscous : Sabrina (sabrina_algerie2004hotmail.com)

  • Frieten+Ketchup+mayonaise: Dries aankoop

  • Vlees: kip+worsten+r+kufta (gehaktballetjes)

  • Vlees+ Brood : lokale leverancier kan korting aanbieden Hayati 0488 199642 aldanmazhayati@gmail.com.

  • Prijs : 1 euro per persoon (bord).

Vervoer:

 • Schema per maand (bij de ploegen waar het moeilijk loopt), geld vragen liever niet.Infrastructuur:

 • Opmerking capaciteit kleedkamers is bereikt. Er zijn dagen dat we voldoende capaciteit hebben

 • Kleedkamers alleen functie om te douchen!

 • Voorstel: rek buiten, bezwaar diefstal; kinders kleden zich thuis aan (praktische bezwaren: team op voorhand maken…), we kunnen nog eens spreken met stad om capaciteit uit te breiden.


Ouderavond 18/04/2017

Aanwezig :

An

Veerle

Didier

Wendy

Steven

Dries

Verontschuldig:

Koen, KlaartjeInschrijvingen feedback :

 • Duidelijkheid omtrent de regels; eerlijk naar de kinderen die tijdig ingeschreven zijn

 • Open communicatie = positief

 • Jean Pierre blijft de ideale persoon om de ouders te gidsen, die beroep willen doen op externe organisaties om het lidgeld te betalen.

 • Positief dat we een goedkope club blijven.

Trainers :

 • Kijken aantal trainers er nodig zijn. TO DO Club voor midden mei

 • Profiel (TO DO Club timing midden mei); ook inzetten op vrouwelijke trainers

 • Verspreiding begin juni

 • Folder (digitaal-print): eenvoudig van taal zijn, voordeel voor de starter (support elk talent telt), te veel info op de huidige folder

 • Marketing:

  • Affiche (afscheur, doorverwijzing Jean-Pierre), inzetten op mond op mond

  • Marketing : 1 infosessie voorzien op de club/oudercomité.

  • Doelgroep: jongeren, ouderen….

 • Ouderraad wil ondersteunend werken naar de infosessie toe.

 • Pijnpunt :

  • nu teveel kinderen per trainer,

  • nadenken over gezond evenwicht: aantal kinderen per trainder

Voetbalkamp:

 • Sneller communiceren

 • Eerste week juli, 50 euro inschrijvingsgeld

Slotevent:

 • 17 mei, gratis BBQ ( voor iedereen ondersteund met U17 en U21) en toffe evenementen

 • Vermelden op de briefjes

 • Voorstel laten komen uit de groepen, MAMA’s-cup

Vervoer:

 • Schema per maand (bij de ploegen waar het moeilijk loopt), geld vragen liever niet.Volgende vergadering


Ouderavond 08/03/2017

Aanwezig

Koen Gillis

Steven, verslaggever

Didier

Claartje

Didier

Dries

Veerle

Introductie

 • Iedereen stelt zich voor.

Communicatie

 • htoudercomité@ht.com; googledrive, tom beheert deze map (Tom is de man van Claartje)
 • Klaartje zet verslag op de googledrive.
 • Paswoorden worden naar iedereen gecommuniceerd
 • Folder met agenda wordt aangemaakt
 • Google agenda aansluiten op onze google agenda’s. Klaartje bekijkt dat.
 • Via de briefje van de kinderen de googledrive bekend maken, vragen aan Olivier.om dit te communiceren.

Marketing training

 • Inhoud van een folder maken. Jeugd zoekt trainer. USP: flexibiliteit, volgens interesse, geen vast stramien, …
 • Folder digitaal en print.
 • Kanalen:  sportdienst, sportschool, intranet stad, stedelijk onderwijs, facebook pagina ht, gasten van de eerste ploeg, bibliotheken, buurtwinkels, streekkrant, buurtwerkingsvergadering georganiseerd door stad Gent (klaartje neemt dit op), stadsmagazine, sportwinkel, jeugddienst, voetbalschool “ Kortrijk”, Urgent
 • You tube filmpje
 • Afstemmen met Olivier.

Takenlijst

 • Koen stelt de taken voor.
 • Pool aanleggen voor de taken.
 • Taken delegé; worden geduid.
 • Toegang naar  Story: vraag naar bepijling. Prior.
 • Vraag om een extra vrijwilliger om den bar te doen (bij piekmomenten)
 • Parkeerbegeleiding (Nu is Marc de regisseur)
 • François wordt terreinverantwoordelijke/materiaalmeester
 • Vraag om een plan van de pleintjes te maken, dan kan de delegé alles mee klaarzetten en/of afbreken.
 • Jasjes voor de HT-verantwoordelijken. (Visibiliteit)
 • Klusdient
 • Sponsors zoeken. Er wordt een PR brochure.
 • Voetbalkampen: nog vrijwilligers gezocht.
 • Jean-Pierre heeft een lijst van de taken van een delege
 • Kookavond idee dat we kunnen uitwerken

Volgende vergadering

18 april om 18u, HT


Ouderavond 07/02/2017

Aanwezig

Koen Gillis

Mouna

Steven, verslaggever

Didier

Sabine

An

Tatjana

Introductie Olivier

Nood : willen anticiperen op de groei van de club.

Antwoord : willen structuur in de jeugdwerking in de werking

Hoe : wordt bepaald door jeugdbestuur

Opmerking :

 • sportief management blijft verantwoordelijkheid van de trainer

 • transparantie naar andere ouders bewaken

Budget : steeds aanvragen aan club, we krijgen einde dit seizoen een bedrag van AA-Gent

Wat loopt er al goed?

 • De was (Christine)

 • Automatisering briefjes, aansluitingen, kleedkamers…

 • Fruit na de wedstrijden

 • Financiën

Wat kan er beter?

 • Organiseren van events: eetfestijn

 • Verbinding tussen de ouders, de spelers…

 • Hulp op zaterdag, scheidsrechters

 • Foto’s nemen (toestel kopen met de club)

 • Sponsering

 • Trainer worden (Mouna wil recruteren en Steven wil een marketingplan opmaken)

Werkpunten

 • Takkenpakket trainer (iedereen vult google sheet in), met Whatapp werken (To do Mona+iedereen+ Koen trekt)

 • Trainers zoeken :

  • Wat is de functieomschrijving van een trainer bij HT? TO DO Steven

  • Communicatie:

   • Taal Engels, Frans, Nederlands….

   • Wijkgezondheidscentrum, Bibliotheek

   • Content komt van de trainer

 • Kleedkamers

 • Vraag naar duidelijkheid trainingsuren, trainingsuren uithangen TO DO Vraag Olivier

Vergadering

 • Eerst dinsdag van de maand van 18u tot 19U

 • Timekeeper per vergadering

 • Afsluiten met het idee die we terugnemen op de volgende vergadering

 • 1 uur

 • Graag op tijd starten !

Volgende vergadering

 • To do’s deze vergadering aanpakken

 • Overige ouders betrekken via What’s up systeem To do iedereen


Ouderavond 29/11/2016

join the pipe

Olivier geeft stand van zaken:

 • 250 flessen zijn ondertussen in Kigali+HT aangekomen - enkele foto's daarvan worden getoond

 • een paar studenten van de Arteveldehogeschool werken (fictieve) reclamecampagnes uit rond het project. Wat bruikbaar is, kan ook effectief gebruikt worden.


werking op HT: Koen - délégué U10 - duidt enkele beperkingen aan van het gebruik van de flessen op zaterdag:

  • altijd een beetje een zoektocht naar flessen

  • zijn ze wel proper? -> ja, worden altijd gewassen tijdens de week.

  • soms verdwijnen de flessen tijdens de wedstrijd

  • er is duidelijk nood aan verbetering en duidelijkere aanpak


optie 1: per ploeg X aantal flessen + houders + merken per ploeg.

optie 2: één fles per kindje.


We gaan voor optie 1, aangezien somber inschatten dat kindjes hun fles zullen meehebben. Olivier werkt met Wesley structuur uit – 8 flessen per ploeg voorzien. ZEKER: flessen blijven hier. Voor de training: eigen drinkbus in de zomer, ook te koop voor 3 euro op de club.

rugzakken

uitdelen op infomoment

 • per ploeg op 10/12?

  • voor U6/7/8/9 in de week aangezien op 10/12 niet lukt

  • voor U10/11/12/13 op 10/12

  • voor U15/17/21 geen infomoment → te veel energie, weinig opbrengst

 • nieuwjaarstcadeau” voor de spelers

 • mededeling organisatie na nieuwjaar

 • wat met afwezigen? Hoe “hard” zijn we?

  • Verontschuldigd → okee, rugzak op een later moment

  • Afwezig zonder verwittigen: herkansing zak indien aanwezigheid op nieuwjaarsreceptie of ouderteam vergadering.

==> op 10/12 spelen we nog extra thuiswedstrijden - we vragen alle ouders aanwezig te zijn belangrijke mededeling en “een heel mooi voor een KAA Gent nieuwjaarscadeau op te halen”


verdere uitwerking ouderraad

 • Arent stopt, dus nood aan nieuwe structuur

 • Heeft elk team infomoment gehad? Ja, alleen U10 nog niet.

 • onderlinge communicatie: agenda - afspraak wanneer? mails juiste middel?

 • Idee: KRIJTBORD volgende ouderavond aankondigen -> “wie komt??” maar mail behouden

 • datum + agenda samenstellen rond waar ouders willen werken --> verschuiven volgende ouderteam, eerst nood om nog eens te informeren en oproep te doen om in te stappen

==> maandag 16 en dinsdag 17 januari 18u -> OUDERTEAM DENKDAG -> “wie komt naar het ouderteam ...... ? wat wil jij bespreken? blad uithangen? + tweede moment om rugzak af te halen”


to do

Oilivier + Wesley → plaats voor flessen per ploeg

Olivier → briefje+reclame voor 10/12

Olivier → Denkdag voorbereiden, daarna doorstart op “eigen houtje” ouderteam als zelforganiserend orgaan.

Ouders → andere ouders aanspreken om mee te doen op denkdagOuderavond 21/09/2016

Overlopen vorig verslag + aanvullingen:

 • Materialen: het bestuur gaat akkoord met het voorzien van een extra paar kousen/short voor mocht een kind dit vergeten.

Ouder: blijkbaar worden de kledij reeds gebruikt. Is het deze kledij die later uitgedeeld wordt? Indien zo is dat jammer omdat gezien dat reeds vuil en misschien beschadigd zal zijn.

 • Ontvangstcomité: Het bestuur kijkt voor iets uiterlijk herkenbaar ter beschikking stellen. Klaartje is alvast vragende partij voor een bord waarop duidelijk staat welke ploeg in welke kleedkamer moet zijn, dit liep namelijk al eens fout.

 • Thuiswedstrijden soep voorzien: het bestuur wil hiermee door gaan en zal dit aanbieden vanaf 05/11. In totaal zal men soep voorzien tijdens 6 thuiswedstrijden voor en 6 thuiswedstrijden na de winterstop. Mensen die zich geroepen voelen om soep op voorhand te maken, kunnen zich bij de afgevaardigde van de eigen ploeg melden. Bij het klaar maken wordt rekening gehouden met de ingrediënten zodat iedereen kan genieten van de soep.

 • Link leggen met de buurt: het bestuur werkt samen met Buurtwerk Nieuw-Gent een subsidiedossier uit voor Wijk Aan Zet. Men wil een de brede buurt betrekken op het Storyplein en de kinderen uit de buurt de mogelijkheid bieden tot het pleintjesvoetbal, om met het publiek aan de slag te gaan rond thema’s zoals netheid, gezonde voeding,…

 • Communicatie: de belangrijkste zaken worden besproken per ploeg in de week van 12/09.

  • Tot nog toe is er samen gekomen met de ouders van U9 en U12. Van zodra de spelers van de andere clubs aanwezig zijn, volgen ook die leeftijdscategorieën. Volgende zaken moeten zeker aangekaart worden tijdens deze gesprekken:

   • Fruit snijden

   • Wassysteem van kledij

   • Afspraken rond meegeven van kledij

   • Bestaan van het oudercomité

  • Info op de briefjes die meegegeven worden:

   • Dag

   • Uur: 2 uren: vertrekuur en aftrapuur.

   • Tegenstander

   • Thuis/uit + adres

   • Tel trainer

 • Parkeerdruk op HT + betalend parkeren: Het bestuur is van plan om een bord aan de poort te plaatsen waardoor de bezoekende ploeg ziet dat het parkeren betalend is.
  Binnen parkeren is het alternatief, maar dat leidt tot gevaarlijke situaties.
  Het bestuur wil tevens een bord plaatsen met als boodschap “graag traag”,

Ouders: geen vragende partij van het binnen parkeren gezien de gevaarlijke situaties.

  • Wordt de site heringericht op lange termijn? Indien zo moet dit mee genomen worden in dit verhaal.

  • Parking via een aparte ingang?

  • Werken met uitzonderingen: laden/lossen, bestuur,…?

 • Join he pipe

Afspraken:

  • De prijs per fles blijft op 4 € maar men krijgt er een drankbonnetje bij. Er is geen mogelijkheid tot gespreid betalen.

  • Er wordt een aantal flessen voorzien voor de bezoekende ploegen.

  • De verkoop wordt op ploegniveau georganiseerd door trainer/afgevaardigde. Dit start in oktober tijdens de trainingsmomenten gecombineerd met een winkeltje op zaterdag. Iris en Klaartje zijn alvast bereid om het winkeltje op een vooraf afgesproken moment open te houden.

  • De trainer/afgevaardigde geeft aan de ouders van de eigen ploeg uitleg over het waarom, wanneer, hoe en waar van de verkoop.
   De club start hiermee om 2 redenen, om de impact op het milieu te verkleinen en om een partnerclub in Rwanda te steunen. Het is de bedoeling dat elke leeftijdscategorie zich inzet om dezelfde leeftijdscategorie van de clubs in Rwanda te steunen met de aankoop van deze flessen. Hetzij op de website hetzij op een grote groepsfoto zal er per verkochte fles telkens een gezicht van een Rwandees spelertje herkenbaar gemaakt worden, kwestie van het zichtbaar te maken. Olivier zorgt voor de flyer en de groepsfoto van de Rwandese club en bezorgt aan de afgevaardigden een lijst met namen zodat kan bijgehouden worden wie reeds een fles kocht. Koen zal de verkoop voor U op zich nemen.

  • Olivier vraagt aan Farys om op een publieksmoment dit project te komen steunen door met een aanhangwagen met aftapkranen post te vatten.

  • Arent mailt het publiciteitsmateriaal van Olivier naar de ouders.


 • Website

  • Nog niet alle links werken.

  • De link naar de website wordt in alle communicatie opgenomen.

  • Idee passend binnen fair play: net zoals in andere sporten de scheidsrechter verplichten om uit te leggen waarom hij een fout fluit. Dit idee wordt verder opgenomen vanuit HT binnen de werkgroep Fair Play van Elk Talent Telt.

 • Snoepverkoop

Dit idee wordt op een ander moment verder uitgewerkt. Het bestuur gaf alvast een aantal voorzetten:

  • Eetfestijn/ontbijtmoment linken aan een jeugdtoernooi van HT.

  • Open trekken naar de brede wijk via vb een Gents cubkampioenschap.

Varia:

 • Er staat een HT quiz gepland op 17/12.

 • Link jeugd-1ste ploeg versterken door

  • Vorm van peterschap introduceren

  • Jeugd laten supporteren voor 1ste ploeg en de kinderen laten meekomen op het veld voorafgaand aan de wedstrijd.

 • Arent mailt een nieuwe doodle.

Arent Meirhaeghe, 27/09/2016


Ouderavond 31/08/2016

Overlopen verslag + aanvullingen:

 • Accommodatie: HT beschikt vanaf dit seizoen over de accommodatie van Story.
 • Materialen: 1 paar kousen en een short per ploeg. Elke speler krijgt 1 set aan het begin van het seizoen. Het is de bedoeling dat de kinderen deze enkel gebruiken voor de wedstrijden en dat zij deze reeds aan hebben wanneer zij naar de thuis/uitwedstrijd komen. Indien gescheurd/verloren, dient de volgende set aangekocht te worden.
  ouders:
  • Let op de kwaliteit bij de aankoop.
  • Toch een extra set voorzien in de wedstrijdzak per ploeg. Dit kan gebruikt worden in het geval dat een kind dit vergeet.
 • Ontvangstcomité: op het moment van thuiswedstrijden wordt er gekeken naar een ouder (onderling af te spreken per ploeg) om de bezoekende ploeg te ontvangen: water meegeven, kleedkamer tonen, wedstrijdveld tonen en tonen bij wie ze terecht kunnen bij extra vragen. Dit neemt max 15 minuten van de ouder zijn/haar tijd in en gebeurt voor de wedstrijd zodat de ouder de wedstrijd van het eigen kind niet mist. Gezien er vaak meerdere leeftijdscategorieën tegelijk spelen, kan er uit de ouders van die ploegen gerekruteerd worden. Olivier werkt een overzicht uit zodat dit op ploegniveau kan bekeken worden wie deze taak wanneer opneemt.
  ouders:
  • Iets uiterlijk herkenbaar ter beschikking stellen zoals een trainingsvest van HT of een band.
  • Dit meenemen in het gesprek met de ouders in de week van 12 september. In die week zal het bestuur in gesprek gaat met de trainer en ouders van elke ploeg.
 • Thuiswedstrijden appels/appelsienen voor spelers: Deze worden aangekocht door de club, zullen in de kantine klaar liggen net als de snijders. Voor of tijdens de wedstrijd snijdt 1 ouder een 10-tal appels/appelsienen (aantal spelers in eigen ploegje) en verdeelt deze na de wedstrijd.
  ouders:
  • Klaartje is kandidaat maar dit wordt tevens mee genomen in het gesprek met de ouders in de week van 12/09.
  De club wil in de winter ook soep aanbieden aan de spelers.
  ouders:
  • Misschien eerst eens proberen aan te bieden op een toernooi in de plaats van 2-wekelijks. Dan kan men beter inschatten wat er allemaal bij komt kijken.
  • De kantine verkoopt ook soep, komen we dan niet in concurrentie?
  • Bij het kiezen en maken van de soep moet rekening gehouden worden met de diversiteit binnen de club (helal,…).
 • Link met de buurt leggen: Tinne is tevens actief in een aantal ouderraden. Ze is bereid om de plannen van de club te aanhoren.
 • Vervoer: hier is een centrale rol weggelegd voor de trainer. Die maakt de afspraken op ploegniveau met de ouders zoals wie zal rijden, wie rechtstreeks zal rijden, het vertrekuur,… . Hij/zij beschikt over de contactgegevens van de ouders via de spelersfiche die per kind opgemaakt wordt. Ten laatste na de laatste training voor de uitwedstrijd zijn de afspraken duidelijk. Bij problemen is de trainer het eerste aanspreekpunt.
 • Communicatie: de belangrijkste zaken worden besproken per ploeg in de week van 12/09.
  • Infobundel: blijft bestaan maar vooral van belang voor nieuwkomers.
  • Kalender is te raadplegen op http://www.htzwijnaarde.com/ . Er is tevens een google agenda voorzien.

Nieuwe agendapunten:

Actie tegen betalend parkeren in de straat
Sinds juni staan er betaalautomaten. Het kost 0,80 € per uur, wat al snel 100 € over het hele seizoen extra betekent. Het bestuur is hier niet blij mee gezien dit de laagdrempeligheid van de club in het gedrang brengt. Zij willen dit bij de stad aankaarten.
ouders: dit wordt minder als een probleem ervaren, al moet dit mee opgenomen worden in de communicatie naar de bezoekende ouders via het ontvangstcomité. Binnen parkeren wordt als een alternatief gezien, al beseft men dat dit niet ideaal is omdat men dan tussen het veld en de kantine moet passeren en zo gevaarlijke situaties creëert voor de aanwezigen.

Join the pipe
Dit gaat om een drinkbusproject waarbij het de bedoeling is om geen flessenwater meer mee te geven vanaf dit seizoen. Men wil dat iedere speler 1 fles koopt voor 4 €. Een deel van het geld gaat naar waterprojecten in Afrika. Tegelijk krijgen voetballende kinderen in Rwanda ook een fles. De fles kan ook naar eigen smaak gepersonaliseerd worden. Ondertussen is Farys langs geweest om het kraantjeswater te testen en dat blijkt in orde te zijn. De flessen zijn nu besteld en zullen in de loop van volgende week toe komen. Een volgende stap is het installeren van een waterfontein. Van zodra het project met de flessen loopt, wordt de vraag gesteld aan de stad voor het plaatsen van een waterfontein.
ouders: de ouders vragen wat tijd om de communicatie van dit idee uit te tekenen. Dit wordt een agendapunt voor de volgende bijeenkomst. Tinne werkt op de Artevelde Hogeschool en kan dit eventueel meenemen als opdracht voor de studenten opnemen. Hoe wordt omgegaan met de bezoekende ploeg? Kan er gespreid betaald worden?

Website
De website is in een nieuw kleedje gestoken: zie http://www.htzwijnaarde.com/. Daar staat naast de kalender en dergelijke ook een luik fair play en visie. Het bestuur had graag tegen de volgende bijeenkomst feedback gekregen over de website.
ouders:

 • Wedstrijdoverzicht zeer ok.
 • Visie + fair play interessant.
 • Sommige linken werken nog niet en hier en daar staat een taalfoutje.
 • Mag meer over gecommuniceerd worden vb. via wedstrijdbriefjes.
 • Idee passend binnen fair play: net zoals in andere sporten de scheidsrechter verplichten om uit te leggen waarom hij een fout fluit.

Snoepverkoop
Het bestuur speelt met het idee om elk kind 10 zakken snoep te laten verkopen en met de opbrengst enerzijds voor de kinderen een jartazi T-shirt te kopen en anderzijds extra sportmateriaal voor de club. Het is de bedoeling dat de kinderen slechts een T-shirt krijgen nadat alle kinderen uit die ploeg elk 10 zakken snoep verkocht heeft.
ouders: Het idee van het verkopen van 10 zakken snoep per kind om dan per ploeg jartazi T-shirts aan te kopen vindt men niet goed. Een aantal opmerkingen:

 • bij de jongere leeftijdscategorieën zal dat vlot lopen, bij oudere minder.
 • Dit kan stigmatiserend werken naar kinderen die hun zakjes niet verkocht krijgen.
 • Te commercieel gerichte invalshoek.
 • Slechte timing om geld binnen te halen gezien begin schooljaar enz.
 • doelstellingen
 • verwachtingen t.a.v. ouders wat vraagt de club qua engagement
 • wat met de kledij enz.

De ouders stellen als alternatief een eetfestijn of ontbijtmoment voor. Dit brengt geld op, stimuleert de samenhorigheid en er kan dan ook een standje voorzien worden om de snoepen te verkopen. Het risico op stigmatiserend werken vervalt en het wordt een gezellig samen zijn. Indien het bestuur hiermee akkoord gaat, wordt dit een agendapunt voor de eerstvolgende vergadering.

Varia:

 • Er staat een HT quiz gepland op 10/12, meer info volgt.
 • Men plant een voetbaltoernooi op het einde van het kalenderjaar of op het einde van het seizoen.
 • Arent mailt een nieuwe doodle.

Arent Meirhaeghe, 12/09/2016


Ouderavond 13/07/2016

Overlopen verslag + aanvullingen:

 • Accommodatie: het ziet er héél sterk naar uit dat HT ook de gebouwen op Story mogen gebruiken, dus ook de kleedkamers daar! Dit wordt definitief in augustus.
 • Weinig connectie tussen de 1ste ploeg en de jeugd: vb. peterschap kan antwoord bieden. Loopt iets beter nu er jeugdspelers nu beginnen spelen bij senioren en dit wel op termijn goed komt, stap per stap. Binnenkort. bv samen website
 • Materialen: HT probeert dit jaar een alternatieve aanpak voor een paar ploegen: iedereen krijgt eigen broekje+ kousen en neemt deze mee naar de match. Zo moeten alleen de truitjes in de zak. 
  Ouders: voordeel: gepersonaliseerde maten maar deze kledij enkel voor de training. Tegelijk spannend, wat als kinderen iets vergeten? Mogelijke aanpak:
  • een set of 3 reserves voorzien
  • eens met de kop tegen de muur laten lopen?
  • De trainer kan dit tellen en na x aantal speler/ouder er op aanspreken.
  • Wat met het idee van een waarborg en indien gescheurd inleveren voor een ander?
 • Ontvangstcomité (2 of 3 p) voor in de voormiddagen om bezoekende ploegen te ontvangen en woordje uitleg mee geven: op zaterdag het niet-sportieve.
  Ouders: Wat houdt dat precies in? De hele dag? Enkel de voormiddag? Ontvangstcomité: eerder iets om per ploeg te organiseren dat een paar mensen de hele dag in te schakelen.
 • Thuiswedstrijden appels/appelsienen voor spelers: op zaterdag het niet-sportieve.
  Ouders: duidelijke richtlijnen gevraagd
 • Link met de buurt leggen: An zit in oudercomité van de scouts. Daarnaast zijn er een aantal wijkcomités zoals Muilaardstraat en Nieuw-Gent in dienstencentrum, deze kunnen interessante partners zijn voor HT.

Voorstel tot aanpak rond een aantal werkpunten zoals bepaald door de aanwezigen concreet uitgewerkt:

Hoe kunnen we effectief vervoer regelen?
De ouders stellen zich de vraag of dit aan de ouders of de kinderen ligt? Men moet rekening houden met thuissituatie, zonder freerider-gedrag te dulden. Er kan op niveau van de ploeg een inventarislijst gemaakt worden met mensen die vaak en sporadisch kunnen. Uiteindelijke komt het neer op ongeveer om de 2-3 maand rijden per persoon. De persoon die dit op ploegniveau bij houdt moet beschikken over alle info van de ouders en de club. Hij/zij geeft op de laatste training (woe/do)voor de wedstrijd mee wie speelt en wie rijdt. Deze persoon is het aanspreekpunt voor ouders wanneer het niet zou passen.

Hoe kunnen we de werking en interne afspraken van de club tot bij alle ouders krijgen?

 • Start seizoen
  De infobundel werd gesmaakt: alle ploegen moeten dit krijgen zonder uitzondering. Daar dienen o.a. volgende zaken in te staan:
  • Kalender
  • algemene afspraken
  • visie
  • doelstellingen
  • verwachtingen t.a.v. ouders wat vraagt de club qua engagement
  • wat met de kledij enz.
  De veranderingen dienen duidelijk aangeduid te staan. Dit wordt half augustus meegeven aan iedereen op hetzelfde moment en er wordt bijgehouden wie dit reeds ontving. Deze bundeltjes worden best op niveau van de ploeg gemaakt met daarin de contactgegevens van ouders. Een open club waar men ten alle tijden inschrijven is ok maar als je inschrijft moet het formeler worden en moet alles meegegeven worden zoals dat met alle kinderen gebeurt.
 • Communiceren doorheen het jaar
  Briefjes zijn het middel, al zijn ze voor verbetering vatbaar. Er staat een vertrekuur op dat veel te vroeg is. Voorstel: max 10 min inbufferen want zo leer je stipte ouders slechte gewoontes aan. Vervoerafspraken en wasafspraken kunnen op de briefjes met telnr. delegee. Delegee voor iedere ploeg is een must: aan te duiden bij aanvang van het seizoen per ploeg en kunnen meerdere zijn. Idee: ouders die hier vaak zijn in kaart brengen. Half augustus met de ouders samen zitten om afspraken duidelijk te communiceren.

 • Sms is niet meteen een optie hier: gescheiden ouders en dergelijke. Vooral kalender vooraf meegeven of een google agenda delen per ploeg is tevens een optie.
  Facebook eerder voor brede communicatie net als de website.
  Er mag meer communicatie zijn rond evenementen en toernooien van de club!

Hoe kunnen we samen de ouderbetrokkenheid vergroten? Dat gaat om mensen durven aanspreken die afzijdig blijven, eventueel spelers warm maken om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Via de activiteiten zoals wassen, rijden enz. alsook via de afspraken per ploegje kunnen we de betrokkenheid vergroten. En vooral door mensen binnen eenzelfde ploegje aan te spreken op de verantwoordelijkheid. De vraag is hoe ver de club wil gaan met hardleerse mensen.

Mensen die zich reeds kandidaat stelden voor een aantal opdrachten:

 • An Favoreel: foto’s
 • Iris Vergucht voor U10 en 15 was
 • Klaartje vraagt meer uitleg over het voorzien van fruit, wil mee helpen nadenken over eventuele communicatie rond evenementen.
 • Koen Gillis is bereid om delegee te zijn van U10. De overige delegees zoeken we door per ploeg alle ouders bijeen te brengen en zo concreet mogelijk de opdracht van een delegee toe te lichten.

To do:

 • Arent vraagt na hoe het oudercomité bij SV Wondelgem en Jago S-A werkt als voorbeeld.
 • Arent vraagt meer uitleg omtrent fruit op wedstrijdmomenten.
 • Arent stuurt een nieuwe doodle voor eind augustus.
 • hoe is het geregeld/ fruit of soep en geen bonnetjes? Arent vraagt na.
 • Idee: veel kinderen vergeten drinken/ waterfontein plaatsen.

Arent Meirhaeghe, 11/08/2016


Ouderavond 23/06/2016

Waarom zijn we samen?

Club groeit zowel in ledenaantal als in visie. Men wil inzetten op 3 elementen:

 • Fair-Play
 • Buurtbetrokkenheid
 • Betrokkenheid en participatie van de leden

Ouderbetrokkenheid

Kijk vanuit het bestuur op ouders:

 • Weg van het klant zijn en meer dan supporter.
 • Men wil geëngageerde ouders maar engagement naar eigen vermogen.
 • Ouders dragen de vereniging.
 • Inspraak => oudercomité.

Wat zijn de verwachtingen van een oudercomité:

 • Ambassadeurs die een positieve boodschap uitdragen.
 • Ideeën aanreiken binnen het kader van de fundamenten van de club. Fair-play staat daarin centraal voor de jeugd.
 • Communicatierol tussen ouders en bestuur: signaal naar bestuur en vanuit bestuur naar ouders. Streven naar vertegenwoordiging per ploeg.
 • Constructief nadenken over de vereniging als geheel te verbeteren.

De sterktes van HT Zwijnaarde zoals de ouders dit aangeven:

 • Positieve coaching: prestatie is minder belangrijk. Daarnaast is het extra sportieve belangrijk: het idee van samenwerken en samen doelstellingen bereiken. Ook het ruimere plaatje zoals educatieve komt aan.
 • De club is open en laagdrempelig, wat zich vertaalt in o.a. laag inschrijvingsgeld.
 • Inzet van de mensen die de club runnen.

Werkpunten van HT Zwijnaarde:

 • Betrokkenheid van de ouders (Vooral oudere leeftijdscategorie): hoe staat dit t.o.v. welkom zijn van iedereen. Concreet wordt het vervoer naar de wedstrijden aangehaald.
 • Betere communicatie: toernooien soms laat laten weten. De map met kalender en afspraken werd gesmaakt. Trainers of Jean-Pierre zijn 1ste aanspreekpunt. Het werken met sms’en en briefjes werkt.
 • Beter op voorhand duidelijk afspreken wanneer de trainingen en dergelijke doorgaan. Men verwijst naar de kapotte verlichting op het terrein en de wijzigingen die dit met zich mee bracht.
 • Weinig connectie tussen de 1ste ploeg en de jeugd: vb. peterschap kan antwoord bieden.
 • Materialen: kousen en broeken zijn niet altijd aangepast aan de maten van de kinderen. Kleren merken en per ploeg houden is een idee dat meegegeven wordt.

Wat kan jij concreet betekenen voor HT Zwijnaarde:

Bij het maken van een keuze hou je volgende zaken in gedachte:

 • Wat doe ik graag?
 • Waar ben ik goed in?
 • Hoeveel tijd kan ik hierin investeren.

Denkers: mensen die bereid zijn om een aantal keren per jaar samen te komen. Enerzijds vormen zij de stem van de ouders naar het bestuur. Anderzijds hebben zij ook voeling met wat er leeft bij de ouders van de club en trachten zij die te activeren/ mobiliseren o.a. via activiteiten.

Doeners: handen uit de mouwen. Zie hieronder een overzicht van taken waarvoor HT Zwijnaarde hulp zoekt:

 • Délégué/medeverantwoordelijke per ploeg: organiseren transport en drank voorzien voor wedstrijd, vult het wedstrijdblad in en neemt de sociale contacten met de kinderen van de ploeg voor haar/zijn rekening. Deze opdracht kan gedeeld opgenomen worden binnen één ploeg door verschillende ouders.
 • Ontvangstcomité (2 of 3 p) voor in de voormiddagen om bezoekende ploegen te ontvangen en woordje uitleg mee geven: op zaterdag het niet-sportieve.
  • tegenstander warm ontvangen
  • vernieuwde parkeermogelijkheden duiden
  • kleedkamer aanwijzen
  • indien van toepassing meedelen om zakken apart te zetten of verzetten
  • “technische staf” bezoekers iets om te drinken aanbieden
  • babbeltje slaan
  • speelterrein aanwijzen
  • scheids ontvangen en begeleiden bij aankomst
  • tussendoor vlug kleedkamers droog trekken
 • Thuiswedstrijden appels/appelsienen voor spelers: op zaterdag het niet-sportieve. Arent vraagt na wie er voor het fruit zorgt.
 • Was: wekelijks de was van de spelers.
  • Twee wasmachines op HT
  • Zowel insteken, ophangen als in de zak steken
  • Nodig om vaak aanwezig te zijn of te verdelen onder verschillende personen die op verschillende dagen komen
  Het idee om dit te verdelen onder de ouders wordt opgeworpen. Wie geen machine heeft, kan dit op de club doen. Terugbrengen op de training in het kot.
 • Kantine: meehelpen achter de bar, aanvullen van voorraad.
 • Evenementen: kunnen opgestart worden. Vb. bbq, Quiz, toernooi, eetfestijn,… Laat de ideeën maar komen. Er wordt verwezen naar de koekjesverkoop, maar dat was niet duidelijk op voorhand gecommuniceerd.
 • Sponsoring: extra middelen zijn steeds welkom, mocht je relaties hebben… Arent vraagt na wat de club in de aanbieding heeft? Wat kan men verkopen? Is er een sponsordossier waarmee men naar handelaars kan trekken?
 • Link met de buurt leggen: An zit in oudercomité van de scouts.
  • Aanbrengen ideeën of mogelijke partners
  • Uitwerken van een project.

Aanspreekpunt bij interesse of voor informatieve vragen: Jean-Pierre Giot – Arent Meirhaeghe

Volgende vergadering: Arent stuurt een Doodle rond met een aantal data voor binnen 2 weken.

Het verslag wordt door Arent zowel gemaild naar de aanwezigen en, met het oog op transparantie en verhoogde ouderbetrokkenheid, wordt tevens ruimer gepubliceerd via facebook en website van de club.

Op de volgende bijeenkomst wordt een voorstel tot aanpak rond 3 werkpunten zoals bepaald door de aanwezigen concreet uitgewerkt:

 • Hoe kunnen we samen de ouderbetrokkenheid vergroten? Dat gaat om mensen durven aanspreken die afzijdig blijven, eventueel spelers warm maken om ouderbetrokkenheid te vergroten.
 • Hoe kunnen we effectief vervoer regelen?
 • Hoe kunnen we de werking en interne afspraken van de club tot bij alle ouders krijgen?

Arent Meirhaeghe, 04/07/2016

terugbetaling ziekenfonds

Heel wat ziekenfondsen betalen een stuk van het lidgeld terug. Info vind je hier. Links en tarieven voor februari 2016 (gelieve het te melden als een van de links niet meer zou werken).

Christelijke Mutualiteit (15 euro)
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (30 euro)
Liberale Mutualiteit (25 euro)
Bond Moyson (15 euro)
Partena Ziekenfonds (25 euro)
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ) (25 euro)

kalender, matchen, afgelastingen

De kalenders van alle ploegen vind je hier.

De matchen van de komende weken vind je hier.

Informatie over afgelastingen vind je hier.

spelersfiche

De spelersfiche vind je hier.

In onze visie is een expliciet luik om de Fair Play te bevorderen ingewerkt. Daarom nemen we enkele concrete acties, die we hier specifiek opsommen en evalueren.

spelen-zonder-scheids bij U7-U8-U9

In de tweede helft van het seizoen 2015-16 testten we het spelen-zonder-scheids bij de U7 en U8. De resultaten waren positief en vanaf het seizoen 2016-17 spelen we zonder scheids bij de U7-U8-U9.

We halen inspiratie en volgen de richtlijnen van de Fair Play Liga uit Duitsland, waar dit bij de jongsten al vele jaren de standaard is. Ook de KNVB had enkele pilootprojecten vorig jaar. De Fair Play Liga is gestoeld op drie basisprincipes:

 1. Er is geen scheidsrechter.
  Het is dus aan de spelertjes zelf om te beslissen wanneer en voor wie de bal buiten is, wanneer er een fout gebeurt, wanneer er gescoord wordt, enzovoort. Pas wanneer het echt nodig is, grijpen de coaches in, bijvoorbeeld om spelregels te duiden.
 2. De ouders supporteren vanop een grotere afstand.
  Voor het seizoen 2016-17 hebben we beslist het plein nog steeds dicht naast de supporterszone te leggen, maar wel onze eigen ouders te sensibiliseren en onmiddellijk aan te spreken wanneer zij (voor)coachen of misprijzen tonen bij tegendoelpunt of verlies. Uiteraard mag er gesupporterd worden in de zuivere zin van het woord: onvoorwaardelijk ondersteunen en vertrouwen geven aan de jonge spelers.
 3. De trainers staan samen in een coachingszone en worden aangemoedigd om zo weinig mogelijk te coachen en als ze het wel doen, steeds op een positieve manier.
  Onze eigen trainers worden actief begeleid en opgevolgd om positief te coachen. We nemen minstens één keer per jaar deel aan sessie rond het onderwerp en engageren ons om NOOIT de scheidsrechter aan te spreken op zijn beslissingen (zie hieronder).

Het spelen-zonder-scheids leidt tot een aangenamere sfeer op en rond het veld, er is immers geen scheids die (foute) beslissingen kan nemen. Het geeft een extra pedagogische dimensie aan de coach, want hij moet ook Fair Play, eerlijk spel en respect voor de tegenstander promoten. Bij een fout kan duiding worden gegeven: "we stoppen het spel, want...". Het spel wordt dus eerlijker, minder fysiek en bovenal van de spelers zélf, wat de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en aandacht bevordert.

Van essentieel belang is natuurlijk dat de begeleiders en ouders van de teams willen meestappen in dit verhaal en zelf het voorbeeld geven.

Als extra voorzien we na iedere wedstrijd twee medailles voor de fairste actie van de match: de beide trainers delen elk een medaille uit aan een speler van de andere ploeg, tussen het einde van de wedstrijd en het nemen van de penalty's. Daarbij zeggen ze, in het bijzijn van alle spelers en ouders waarom deze speler een medaille ontvangt (bv. "jij krijgt van de medaille omdat de daar zelf hebt toegegeven dat de bal over de lijn was.")

Na de wedstrijd vragen we de tegenstander om feedback en verzamelen zo de nodige data voor de evaluatie.

evaluatie: december 2016

gedragscode naar de scheids en tegenstander toe

Vanaf het seizoen 2016-17 is het alle jeugdtrainers en ouders ten strengste en in alle gevallen verboden de scheids te beïnvloeden in zijn beslissingen of daarop aan te spreken. Ook kritische/negatieve opmerkingen zijn niet toegelaten. Dat gaat dan van "Buiten!" en "Off-side!", over "Beide kanten zien, he!", tot verhaal halen tijdens of na de wedstrijd. Wanneer iemand vast stelt dat dit toch gebeurt, wordt hier onmiddellijk gevolg aan gegeven en de persoon in kwestie daarop aangesproken en vriendelijk verzocht dat niet meer te herhalen. Tijdens de wedstrijden streven we naar een serene en faire sfeer waarin de spelers zich tenvolle kunnen ontwikkelen. De scheidsrechters zijn vrijwilliger en verdienen het respect van iedereen.

Ook de tegenstander wordt steeds met respect behandeld. Het kan niet dat trainers of ouders opmerkingen maken naar de spelers, trainers of andere ouders van de tegenstander en wanneer dit toch gebeurt wordt hiertegen onmiddellijk opgetreden. Ook wanneer de tegenstander hier tegen zondigt, blijven wij hier aan vasthouden en melden we dit direct aan de verantwoordelijken. Wanneer er discriminerende taal wordt gebruikt, stopt de wedstrijd onmiddellijk en maken we hiervan melding, eerst bij de club zelf, indien nodig via Unia. We handelen steeds sereen en behouden onze cool.

In de week van de official zetten we de scheidsrechters in de bloemen.

Een speler die bij de U15, U17 of U21 een gele of rode kaart krijgt omwille van zijn gedrag, is het weekend daarop volgend scheidsrechter bij de U10, U11, U12 of U13.

Na de wedstrijd vragen we de tegenstander en scheidsrechter om feedback en verzamelen zo de nodige data voor de evaluatie.

evaluatie: december 2016

een hand uit appreciatie

Bij de thuiswedstrijden gaan in alle categorieën de beide ploegen samen het veld op - bij de U15/17/21 is dit al verplicht door de bond. Ze gaan op een rij staan en geven een hand aan de tegenstander. Voor de U7--U9 wordt daarna een kring gemaakt en de trainer van onze ploeg benadrukt het eerlijk spel en vermeldt het uitreiken van de medaille voor de fairste speler na de wedstrijd.

Na de wedstrijd (uit en thuis) geven alle spelers in alle categorieën een hand aan de scheids, de tegenstander en een high five aan iedereen die match gevolgd heeft aan de zijlijn.

gezonde voeding

kraantjeswater

Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt er bij de jeugdwedstrijden en -trainingen niet langer bronwater gedronken. In plaats daarvan gaan we over tot het drinken van kraantjeswater in samenwerking met Farys. De voordelen zijn:

 • Ecologischer. Minder plastiek dat uiteindelijk in de oceaan terecht komt en energiefficiënter.
 • Kostenbesparend. Kraantjeswater is 200 keer zo goedkoop als bronwater, moet niet gekoeld worden en we gebruiken minder PMD zakken.
 • Gezond en bewustwording. Kraantjeswater is gezonder dan bronwater.

Om de spelers te voorzien van drinken, koopt iedere speler een waterfles via join-the-pipe , een sociaal netwerk voor kraantjeswaterdrinkers die met de verkoop van waterflessen ontwikkelingswerk rond drinkbaar water financieren. Voor 750 euro kopen we 250 BOGO-flessen, "Buy One, Give One". Voor iedere fles die wij aankopen, gaat er ook één naar onze partnerclub in Rwanda. De flessen zijn te koop op de club voor vier euro, de extra euro wordt ook geïnvesteerd in de partnerclub. Op dit moment finaliseren we het partnerschap.

De spelers vullen thuis hun fles en nemen deze mee naar de club. Daar kunnen ze onbeperkt bijvullen. Op termijn proberen we een waterfontein aan de terreinen te bekomen.

fruit na de match

Het drankbonnetje bij de thuiswedstrijden wordt afgeschaft. In plaats daarvan kopen we vers fruit en gaan we na de wedstrijd samen aan tafel.

We moedigen samenwerkingen met andere teams aan. In dat geval voorzien wij bij thuismatchen ook fruit voor de tegenstander en zij wannner wij bij hen komen spelen.

Wanneer we op verplaatsing toch een drankbonnetje kopen, is het niet toegestaan daarmee chips of snoep te kopen, wél een sportdrank. In de winter kan ook soep.

In september 2016 diende de club bij de Stad Gent een Wijk Aan Zet aanvraag in, die in december werd goedgekeurd. Zo kan de club beroep doen op fondsen om aan een kleinschalige buurtwerking met bewoners van de omliggende straten, gebruikers van het Henri Story park en organisaties op de site. Meer info vind je op htzwijnaarde.com/wijkaanzet.


Op zondag 14 mei 2017 organiseerde de club in samenwerking met enkele jongeren uit de buurt een pannatornooi in de pannakooi van Nieuw Gent.

HT Zwijnaarde
HT Zwijnaarde
HT Zwijnaarde
HT Zwijnaarde
HT Zwijnaarde

jeugdvoetbal in Gent: Elk Talent Telt (ETT)

(bron en meer info: www.kaagent.be/nl/foundation/elk-talent-telt)

Onder leiding van KAA Gent, de Stad Gent en Racing Gent werd in 2015-16 het Elk Talent Telt partnerschap rond jeugdvoetbal in Gent opgericht. Intussen maken alle 15 Gentse clubs met jeugdvoetbal deel uit van deze unieke samenwerking, die wordt gecoördineerd door de KAA Gent Foundation.

Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs, ook gebruikt als instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. We beschouwen de voetbalruimte als een krachtige en gezonde leeromgeving waarbinnen kinderen en jongeren hun sporttechnische en sociale vaardigheden optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel.

Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een plus ontwikkeld waardoor een meer duurzame band tussen de Gentse jeugdvoetballers, de Gentse voetbalclubs en de Gentse buurten wordt bevorderd. Samen met de partnerclubs werken we in Gent aan een brede voetbalbasis met maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden. Elk kind moet zich, op een niveau dat voor hem/haar geschikt is, optimaal kunnen ontwikkelen.

De Elk Talent Telt partnerclubs ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent, FC Rooigem, VC Zwijnaarde en KFC Sint-Kruis-Winkel.

meldpunt discriminatie

HT en de voetbalclubs van het Gentse Elk Talent Telt partnerschap werken samen aan een stad zonder haat.

Vandaag 21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie. HT roept op tot respect op het veld en langs de lijn. We doen dit samen met alle Gentse voetbalclubs. Voortaan zal op de Gentse voetbalvelden het Elk Talent Telt-charter zichtbaar aangebracht worden met vermelding van het Gentse meldpunt discriminatie.

De Gentse Elk Talent Telt-clubs vragen hun spelers en supporters om alert te zijn voor discriminatie en incidenten te melden. Zo krijgen de voetbalclubs zicht op mogelijke problemen, kunnen deze met bemiddeling van de KAA Gent Foundation worden aangepakt en kan UNIA bij overtredingen van de anti-racismewet optreden.

Met de lancering van een filmpje dat samen met alle Gentse clubs werd gemaakt, trekken we deze campagne in het Gentse voetbal op gang. Het is meteen ook onze start van de Europese ‘More Than Football’ Actieweek, waarbij we als voetbalclubs de maatschappelijke rol en kracht van voetbal willen benadrukken.

ETT ondersteuningsfonds

In maart dienden de verschillende partnerclubs een dossier in over hun werking. Hiermee verzamelden zij punten en een bijbehorend bedrag geld. HT ontving zo net geen 8000 euro van KAA Gent en mocht dit rapport ontvangen:

"HT Zwijnaarde scoort bovengemiddeld goed op sociaal-maatschappelijke werking; HT Zwijnaarde is uitgegroeid tot een bloeiende, geëngageerde en diverse vereniging met een relevante werking in en voor de buurt Nieuw-Gent Steenakker. HT Zwijnaarde scoort ook op vlak van verbreding: er werden de afgelopen jaren een meisjes-, G- en wandelvoetbalwerking opgestart. Op vlak van sportieve werking en deelname aan Elk Talent Telt-initiatieven scoort HT ook meer dan gemiddeld; de club beschikt over heel wat gekwalificeerde en geëngageerde trainers en blijft hier inspanning leveren. Verschillende trainers namen deel aan Elk Talent Telt opleidingsinitiatieven. De juiste visie is aanwezig bij de leden van de jeugdwerking om de werking verder te verdiepen en te verbreden, zowel op sociaal als sportief vlak. Werkpunt blijft om meer in te zetten op transparantie en een betrokken bestuurscultuur/structuur te creëren waarbij alle geledingen een stem hebben in het bestuur. HT Zwijnaarde nam niet deel aan het commerciële luik van Elk Talent Telt."

Voor uitgebreide info en rapporten van andere clubs, klik hier.

engagement HT Zwijnaarde

Als club delen we de wijk Nieuw Gent-Steenakker als thuisbasis met KAA Gent. We zijn dus logischerwijs een loyale partner in de buurtwerkinitiatieven van Voetbal in de stad. Jeugdcoördinator Jean-Pierre ondertekende het ETT Charter dan ook met trots en de wetenschap dat het achterliggende partnerschap tussen de verschillende Gentse ploegen de Gentse jeugdspelers alleen maar ten goede komt.

website ETT

Lees alle informatie over Elk Talent Telt op de website van KAA Gent.