taal // Nederlands NL العربية AR English EN Français FR Deutsch DE پښتو PS Português PT Slovenčina SK Afsoomaali SO Español ES Türkçe TR

RUP

Naar aanleiding van de startnota van het RUP 169 Groen contacteren wij, leden en bestuurders van voetbalclub Hou ende Trou Zwijnaarde, actief onder de vzw Hou ende Trou (ond.nr.0456.261.175) u in verband met deelgebied Gent centrum – Henri Storyplein, waar de infrastructuur die wij gebruiken zich bevindt. In de voorgelegde startnota wordt nagenoeg de volledige site omgevormd tot zone voor park: het “A-terrein” (aan het einde van de Muilaardstraat) en “B-terrein” (aan het einde van Steenakker) worden hierbij lichtgroen ingekleurd, net als delen van de op dit moment door ons gebruikte bebouwing: het materiaalkot, de inkom, het berghok naast de autostrade, de kantine “Henri Story”. Alleen de kantine, kleedkamers en het terras tussen beide aan het eind van de Muilaardstraat worden behouden als woongebied.

De transformatie van woongebied naar zone voor park zoals ze er nu voor ligt, zou het onmogelijk maken om onze werking op een degelijke manier verder te zetten, laat staan uit te bouwen. Integendeel, afbouwen lijkt het enige logische gevolg aan de voorgestelde plannen omdat de stedenbouwkundige voorwaarden verbonden aan zone voor park niet te rijmen zijn met een kwalitatieve voetbalwerking. Wij begrijpen en onderschrijven de nood aan groen in de stad, maar daarnaast durven we inschatten dat een voetbalclub als de onze ook onmisbaar is, des te meer omdat ons verhaal niet alleen een sportief relaas is, maar ook doorspekt is van thema’s als integratie, sociaal engagement, buurtgebonden initiatieven en maatschappelijk werk. En – anders dan bij groen – kan dat bijna alleen op deze site verwezenlijkt worden. Daarvan hopen we u te overtuigen. Wij vragen dan ook een deel van het RUP te herzien opdat wij onze sportieve én sociaal-maatschappelijke werking een toekomst kunnen gunnen.

Waarom het belangrijk is om naast groen in de stad ook de toekomst van HT Zwijnaarde te beschermen

HT Zwijnaarde – stamnummer 9074 – verhuisde meer dan 10 jaar geleden van hartje Zwijnaarde aan sporthal Hekers naar Nieuw Gent, Henri Storyplein. Voor veel (jeugd)spelers was de brug over de ringvaart letterlijk een brug te ver en de werking herstartte van nagenoeg nul, met slechts een handvol teams. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers en met de vitale steun van de Stad Gent werd op 10 jaar tijd een bewonderenswaardig parcours afgelegd. Op dit moment telt onze vereniging 23 teams: 17 jeugdteams en 5 volwassenenteams, waaronder een damesteam, een G-ploeg en een wandelvoetbalploeg voor 55-plussers. Deze unieke club telt meer dan 500 leden, waarvan 300 jeugdspelers, het merendeel uit de buurt of uit Ledeberg, waar geen voetbalploeg is. Na nieuwjaar komt er een jeugdploeg bij. Ook voetbalclub VV 9000 en vier liefhebbersteams maken wekelijks gebruik van de terreinen en we zetten de poort graag open voor buurtinitiatieven (buffalo league, meisjesvoetbal op vrijdagavond, scholencompetitie, …).

Onze visie luidt simpelweg “iedereen de kans geven om te voetballen”. Dat houdt vooral in dat we niet met wachtlijsten werken en iedereen vrijwel direct kan aansluiten. Een uitzondering in het Gentse voetbal, zo wordt ons verteld. We helpen de mogelijke drempels, financieel of praktisch, weg te werken. We schikken ons zo naar de maatschappelijke rol die zich opdringt en die onlosmakelijk verbonden is met onze ligging. We doen dit met enthousiasme en reflecteren in ons ledenbestand de ons omringende hyperdiverse Gentse samenleving: 80-90% van onze jeugdspelers heeft minstens één ouder die niet in België geboren is; onder de ouders van jeugdspelers tellen we ondertussen meer dan 65 nationaliteiten; in de volwassenen- en jeugdwerking noteren wij een pak vluchtelingen, asielzoekers en niet-begeleide minderjarigen. En we pakken daarmee niet “uit” – onze sterkte ligt in de “open poort”. Wie daar dan doorwandelt is van geen enkel belang en hoeft geen betoog, als ze maar willen sjotten. Onze vereniging groeit. Van onze 300 jeugdspelers, werden er 100 ingeschreven in 2017.

Het is onze overtuiging dat dé essentiële elementen in dit verhaal de twee kunstgrasterreinen en onze centrale ligging zijn. Neem een van deze weg of vervang het kunstgras door natuurgras, dat niet dezelfde belasting aankan, en onze werking wordt onmogelijk.

Wij zijn dan ook nogal verrast door dit RUP, aangezien:

 • de Stad de afgelopen jaren steeds de indruk gaf te geloven in de uitbouw van het voetbalverhaal op Henri Story en hier in het verleden fors heeft in geïnvesteerd en in dank aangenomen ondersteuning heeft geboden;
 • de Stad kort geleden een voetbalnota uitbracht waarin verwezen wordt naar het gebrek aan plaats en infrastructuur en ruimte voor het uitbouwen van een kwalitatief voetbalnetwerk in Gent;
 • de KAA Gent Foundation enkele weken geleden de toekomstvisie voor het Gentse voetbal uit schreef. Specifiek daarin enkele initiatieven – die wij ondersteunen – in de wijk Nieuw Gent;
 • de site Henri Story de énige site in Gent die zowel dicht bij het centrum ligt, gemakkelijk bereikbaar is én over genoeg ruimte beschikt om een uitgebreid voetbalverhaal te kunnen schrijven. Het opgeven van de voetbalfunctie van deze site zou dus een onomkeerbaar verlies in het Gentse voetballandschap betekenen.
 • we van verschillende (buurt)organisaties, stadsdiensten en actoren in de sociale sector en het verenigingsleven complimenten over en bevestiging van de noodzaak van onze vereniging krijgen, niet alleen voor het Gentse voetbal, maar de brede samenleving.

Voorwaarden voor een kwalitatieve voetbalvereniging op de site Henri Story en mogelijke valkuilen in het RUP

Om de kwaliteit en toekomst van onze werking te vrijwaren, lijken ons een aantal zaken nodig die door de herbestemming naar zone voor park in beperkte mate tot helemaal onmogelijk gemaakt worden. Wij vestigen de aandacht op volgende mogelijke valkuilen:

 • Het RUP stelt:
          In functie van het behoud van onverharde ruimte, waterhuishouding en ecologie mag de oppervlakte aan kunstgras niet meer verder toenemen. — RUP
  Het beperken van de oppervlakte aan kunstgras is een gemiste kans om twee volwaardige voetbalterreinen aan te leggen. Dit is noodzakelijk, aangezien in de groei van de club rekening moet worden gehouden met een vertragingseffect: de huidige middenbouw, de 9 tot 12-jarigen, is op dit moment onze grootste groep. Nu spelen zij nog op een kleiner terrein, maar binnen een termijn van vijf jaar moet dat een volwaardig volledig terrein zijn. De afmetingen van de terreinen zijn:
          A-terrein: 55 m x 100 m  (+ 3 m zone naast de lijnen) = 61x106m² = 0,65 ha
          B-terrein: 48 m x 90 m  (+ 3 m zone naast de lijnen) = 54x96m² = 0,52 ha
  voor een totaal van 1,17 ha. Voor twee volwaardige terreinen is (minstens) een oppervlakte van 1,3 ha nodig, een surplus van amper 0,2 ha. Daarenboven – gezien de groei van onze vereniging – lijkt het niet onmogelijk dat een derde terrein binnen een aantal jaren ook een essentiële toevoeging wordt. Daarbij kijken wij vooral richting het terrein van het Vesaliusinstituut aan de noordkant van de site.
 • In het RUP worden de kantine, de kleedkamers en het terras tussen beide aan het einde van de Muilaardstraat niet opgenomen. De bergplaats achter kleedkamers lijkt wél onder de zone voor park te vallen. Net als het bergkot aan het einde van het A-terrein langs de autostrade, de gebouwen aan de inkom en de kantine “Henri Story”. Hiermee wordt de bruikbare oppervlakte voor de nodige voetbalinfrastructuur (kleedkamers, kantine, berging, nutsvoorzieningen zoals boiler, elektriciteitskast) verkleind en dat terwijl deze reeds op dit moment ontoereikend zijn en de vereniging groeiende is. Indien deze niet wordt uitgebreid, komt de werking onder ernstige druk te staan.
 • In de zone waar volgens het masterplan naar verwezen wordt om het B-terrein in te verleggen, orthogonaal op het A-terrein, staan een aantal bomen. Het lijkt – gegeven de definitie van zone voor park – een uitdaging om deze bomen te verwijderen in functie van de plannen om een kunstgrasterrein aan te leggen. Nochtans is dit een absolute voorwaarde om op termijn dit terrein te kunnen aanleggen.
 • In de bepaling bij de zone voor park staan vlotte toegankelijkheid en doorwaadbaarheid voorop. Dit lijkt moeilijk te rijmen met zaken als doelen, spelerszitbanken, veldafrastering, ballenvangers, omheiningen, zaken die deel zijn van een kwalitatief en officieel voetbalterrein. Het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelt bijvoorbeeld:
          Artikel B1468.1 Elke persoon die zich binnen de installaties bevindt tijdens een wedstrijd met betalende toegang moet in het bezit zijn van een toegangsbewijs. (…)
          
  Artikel B1468.2 Een toezicht moet worden gehouden bij de ingang van de installaties
          Regel 1.5 Er moet een afrastering staan op minstens 3 meter van de uiterste grenslijn van het eigenlijke speelveld. De aldus ontstane strook van minimum 3 meter wordt neutrale zone genoemd. De afrastering moet minstens één meter hoog zijn (een afwijking van 15 cm naar beneden is toegelaten). Het publiek moet zich achter deze afrastering bevinden. Waar geen afsluiting staat of waar ze niet doeltreffend is, mag geen publiek staan. Elke hindernis op minder dan 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden. — KBVB
  Daarenboven impliceert dit ook dat de omheining rond het A-terrein zou kunnen verdwijnen en het terrein dus toegankelijk zou zijn langs de noordkant. Dit heeft als gevolg dat er geen controle kan zijn van bezoekers, inkomgelden praktisch onmogelijk geïnd kunnen worden en de veiligheid van de bij officiële wedstrijden betrokken partijen dusdanig in het gedrang komen. Ook het onderhoud, beheer en verantwoordelijkheid van de publieke terreinen lijken dan onduidelijk.
 • De Muilaardstraat vraagt om betalend parkeren. Nergens in de site is echter een parkeergelegenheid voorzien voor de voetbalvereniging en de hervorming tot zone voor park maakt dit in de toekomst ook onmogelijk. Wij zijn voorstander van een mobiliteitsbeleid dat inzet op meer duurzame vervoerswijzen. Het gros van onze jeugdspelers woont in centrum Gent en zij komen voor het overgrote deel met de fiets, het openbaar vervoer of te voet naar de club. Toch is het niet voor iedereen mogelijk om de wagen te vermijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om jonge kinderen of spelers die uit Gentbrugge of Ledeberg komen, voor wie de verbindingen van het openbaar vervoer niet ideaal zijn. Zo zouden ouders wekelijks moeten betalen om hun kinderen te ondersteunen bij het beoefenen van hun hobby. Bij ons weten is dit een unicum onder de voetbalclubs in Gent en bij uitbreiding de provincie. Ouderbetrokkenheid is nu eenmaal afhankelijk van parkeergelegenheid en dan is betalend parkeren een grote drempel voor kansarme gezinnen, die een grote groep vormen van onze jeugdspelers. Bij wedstrijden ontvangen wij teams uit de ganse provincie, die de verplaatsing bijna allemaal met de auto maken. Dit leidt op termijn tot een zeer grote parkeerdruk en dus frustratie bij buurtbewoners zonder bijkomende parkeerruimte. Wij zijn vragende partij voor een oplossing die voor iedereen haalbaar is, zij het in de vorm van een nieuwe parkeervoorziening of het benutten van onbenutte parkeergelegenheid vlakbij het Henri Storyplein, op de site van Coca Cola en het Vesaliusinstituut (ondergronds). Dit is een uitdaging die we graag samen met de Stad aanpakken, in plaats van in een keurslijf gedwongen te worden dat onvermijdelijk de spanningsboog tussen leden, bezoekers en buurtbewoners van onze vereniging aanspant.

Vraag tot redelijke aanpassing van het RUP

Om de werking op een gezonde manier verder te zetten en duidelijkheid rond de geplande aanpassingen te brengen aan onze leden, vragen wij de ons toegewezen voetbalterreinen en ruimte voor infrastructuur uit het RUP te halen. Daarbij kan men reeds rekening houden met de geplande verhuis van het B-terrein en de zone voor park als dusdanig vastleggen, waarbij de toekomst van de voetbalterreinen en de nodige infrastructurele uitbreidingen verzekerd worden. 

Daarbij pleiten we op termijn voor het verweven van de goede werking van onze club en de groene parkdoelen. We denken zelfs verder aan een volledige uitbreiding van de infrastructuur in de site, maar met uitgebreide aandacht voor geïntegreerd groen en gedeelde sociaal-maatschappelijke functies via groendaken en groengevels; sensibilisering rond regenwateropvang door douches aangetakt op een regenwaterput; een pro-actieve en lokale zwerfvuilaanpak; een kantine die op vrije momenten door de buurt kan gebruikt worden; buurt- en schoolsport enzoverder.

Een kwalitatief sportaanbod en groen in de stad hoeven geen disjuncte invullingen te zijn, maar kunnen gecombineerd worden in een uitdagend, toekomstgericht, innovatief en maatschappelijk project. Zo lijkt een groenbuffer langs de E40 een mooi voorbeeld van hoe groen en gezond sporten mekaar kunnen versterken. De kansen zijn er en wij zijn bereid in een open en respectvolle dialoog mee na te denken hoe we dit nu en in de toekomst ten volle kunnen aangrijpen. Het RUP Groen in zijn huidige vorm is echter de keuze voor afbakening, uitsluiting en conflict.

Wij doen dus volgend – enigszins gewaagd – voorstel, waarin tenminste de oostelijke helft van het Henri Story park wordt gebruikt voor een ambitieus project waar groen en sport elkaar ontmoeten. En als het kan, doen we dat graag op de volledige site.

Met dank aan
onze sponsors

O Gand

O Gand

GIOTAX

Algemene bouwwerken Benny De Clercq

Schilderwerken Patrick Mortier

Café 't Veer

Feestzaal ’t Molenhof